InkuBusiness - HUSK/1101/1.1.1/0241 - SK

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

InkuBusiness - HUSK/1101/1.1.1/0241 - SK
 

TLAČOVÉ SPRÁVY

 

31.12.2014

Administratívna budova na Alžbetinskom námestí (budova „Perfects“) prináša svoje prvé ovocie už v prvom roku od ukončenia jej rekonštrukcie. Správca budovy, spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., zaznamenal zvýšený záujem malých a stredných podnikateľov o prenájom nebytových priestorov v priestoroch budovy. Kým v roku 2013 sa v budove nachádzalo viac než osem nevyužitých nebytových priestorov, koncom roku 2014 to boli už iba dve kancelárie. Nový vzhľad budovy pozitívne ovplyvnil aj počet organizovaných podujatí realizovaných samotnými podnikateľmi, veď v roku 2014 sa eviduje až 56 podujatí rôzneho charakteru. Miestny podnikatelia, podnikateľské subjekty, zástupcovia tretieho sektora, či verejnej správy prejavujú záujem prezentovať svoju činnosť aj v priestoroch Obchodno-informačného centra (OIC). Rozvoj podnikania v prihraničnom regióne a synergia cezhraničnej spolupráce sa napĺňa aj vďaka aktívnej činnosti kancelárie Obchodnej a priemyselnej komory Peštianskej župy a Krajského mesta Érd so sídlom v OIC. Dúfame, že v nasledujúcom období sa OIC podarí ešte zvýšiť počet podujatí (semináre, konferencie, prednášky, ...) určených pre čo najširšie spektrum podnikateľov a tým oživiť podnikateľské aktivity celého regiónu.

30.06.2014

V decembri 2013 sa podarilo ukončiť rekonštrukciu Obchodno-ihnformačného centra (OIC), ktoré ponúka nebytové priestory do prenájmu podnikateľom a podnikateľským subjektom. Prioritným cieľom OIC je pomôcť začínajúcim alebo rozrastajúcim sa podnikom, resp. podnikateľským subjektom, realizovať svoje podnikateľské zámery. Projekt so skráteným názvom „InkuBusiness” prispel k naplneniu hlavného cieľa programu HUSK, ktorým je „posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti pohraničného regiónu”. Prostredníctvom projektu sa podarilo zrealizovať dva veľké investičné zámery, ktorých cieľom je poskytovanie takých služieb, ktoré napomáhajú každodennej činnosti malých, stredných a veľkých podnikateľov vykonávajúcich svoje aktivity v pohraničnom regióne a vytvárajú základný rámec pre hospodársky rast regiónu založený na vzájomnej spolupráci. Zriadenie Obchodno-informačných centier prispelo k hospodárskemu prepojeniu regiónov, vytvoreniu spoločnej identity regiónov ako aj spoločného obchodného prostredia.
Medzi ďalšie ciele projektu patrí predovšetkým vzájomne udržateľný rozvoj obchodných vzťahov pohraničného regiónu a:
• vytvorenie konkurencieschopného územia – regiónu medzi Žitným ostrovom a peštianskym krajom,
• zabezpečenie kvalitných obchodných služieb určených pre maďarských a slovenských mikro, malých, stredných a veľkých podnikateľov,
• rozvoj cezhraničnej hospodárskej spolupráce a zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi podnikateľmi pohraničného regiónu,
• rozšírenie možností vzájomnej spolupráce medzi subjektmi venujúcimi sa rozvoju podnikania.
Výsledky:  Zrekonštruovaná administratívna budova vo vlastníctve mesta vytvára vhodné prostredie  pre rozvoj podnikateľských subjektov regiónu a úlohou samosprávy bude podporovať činnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom odborného poradenstva. Od ukončenia projektu narastá záujem podnikateľských subjektov o prenájom kancelárskych priestorov, resp. príležitostný prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v OIC. Má sa za to, že behom krátkej doby budú obsadené aj v súčasnosti nevyužité kancelárske priestory.

Záverečná konferencia - 16.12.2013

18. decembra 2013 sa uskutoční záverečné podujatie projektu s názvom “Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért – InkuBusiness / Zriadenie Maďarsko-slovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie - Inku-Business”. Projekt bol realizovaný Obchodnou a priemyselnou komorou Peštianskej župy a Krajského mesta Érd (HU) a Mestom Dunajská Streda v rámci maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Na záverečnej konferencii bude slávnostne otvorená nová zrekonštruovaná administratívna budova na Alžbetínskom námestí, ktorú miestni občania poznajú ako budovu Perfectsu. Objekt, ktorý v minulosti fungoval aj ako stranícka budova, má za sebou dlhú minulosť. Širokospektrálne rekonštrukčné práce v uplynulom období dodali budove úplne nový vzhľad.

Workshop aj s účasťou hostí z Dalamanu – 02.05.2013

Dňa 19.04.2013 v Dunajskej Strede usporiadali krátky seminár – workshop v rámci projektu s názvom „Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért – InkuBusiness / Zriadenie Maďarsko-slovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie - InkuBusiness“, ktorý mesto Dunajská Streda implementuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Workshopu sa zúčastnili vedúci predstavitelia mesta Dunajská Streda, ďalej zástupca vedúceho partnera projektu t.j. Obchodnej a priemyselnej komory Peštianskeho kraja a krajského mesta Érd (PMKIK), ďalej členovia tureckej delegácie, miestni poslanci a podnikatelia. V prvom bloku workshopu primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos slávnostne privítal prítomných hostí podujatia. V úvodnom príhovore vyzdvihol potrebu podporovať rozvoj podnikania v pohraničnom regióne. Dr. István Ferencsik (PMKIK) informoval o tom, že prostredníctvom projektu dôjde k zriadeniu podnikateľských inkubátorov v Dunajskej Strede (Slovensko) a v obci Törökbálint (Maďarsko). Hovoril aj o hlavných cieľoch implementovaného projektu, o jeho vplyvu na rozvoj malého a stredného podnikania v pohraničnom regióne a poskytol aj informácie o možnostiach využitia jeho výstupov. V treťom bloku workshopu Dr. I. Ferencsik a Csaba Horváth (OSKR) predstavili dunajskostredskú regionálnu kanceláriu Obchodnej siete karpatského regiónu (OSKR), jej poslanie a vplyv na rozvoj podnikania karpatského regiónu. V poslednom príspevku workshopu Hasan Şahin (Obchodná a priemyselná komora regiónu Mugla - Turecko) predstavil región Mugla a definoval možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu a podnikania. Podobný workshop sa bude konať najbližšie u vedúceho partnera projektu v Budapešti.

Rekonštrukcia budovy na Alžbetínskom námestí – 13.02.2013

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia administratívnej budovy na Alžbetínskom námestí za účelom vybudovania obchodno-informačných centier na Slovensku (Dunajská Streda) a v Maďarskej republike (Törökbálint) v rámci projektu s názvom: „Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékosztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért – InkuBusiness / Zriadenie Maďarsko-slovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie - InkuBusiness“, ktorý mesto realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 v spolupráci s vedúcim partnerom projektu, ktorým je Obchodná a priemyselná komora Peštianskeho kraja a krajského mesta Érd.
S rekonštrukciou administratívnej budovy sa začalo po odovzdaní staveniska v novembri 2012. Realizáciou projektu dôjde k rekonštrukcii spoločných priestorov, schodiska, chodby, či výťahu. V rámci rovnosti príležitostí sa plánuje zväčšenie výťahovej kabíny podľa možností šachty, aby boli sprístupnené jednotlivé podlažia budovy aj pre imobilných občanov. Rovnako sa plánuje rekonštrukcia hygienických priestorov, ktoré budú prispôsobené aj pre osoby so zníženou pohybovou schopnosťou. Z fasády bude čiastočne odstránený keramický obklad, bude sa realizovať nové systémové zateplenie s tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou. Ďalej sa počíta s výmenou okenných konštrukcií, parapetných dosiek, či klampiarskych výrobkov. Zbúrajú sa pôvodné strešné vrstvy po nosnú konštrukciu stropu a bude sa realizovať nový strešný plášť pavilónu B s novými tepelno-hydroizolačnými vrstvami. Mesto kladie veľký dôraz na to, aby projekt čo najmenej narušil život tam sídliacich inštitúcií.

Stretnutie podnikateľov - 21.01.2013

Dňa 17.01.2013 o 17:00 hodine sa uskutočnilo v hoteli LEGEND novoročné pracovné stretnutie pána primátora Zoltána Hájosa s viac než 30 miestnymi podnikateľmi. Cieľom stretnutia bolo vypočuť si osobné názory prítomných podnikateľov týkajúce sa ťažkostí, s ktorými sa dnešní podnikatelia každodenne stretávajú. Pán primátor si pozorne vypočul názory prítomných podnikateľov a predstavil svoju víziu rozvoja podnikania na území mesta Dunajská Streda. Podnikateľov informoval o realizácii projektu s názvom: „Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékosztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért – InkuBusiness / Zriadenie Maďarsko-slovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie - InkuBusiness“, ktorý mesto realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Cieľom projektu je zriadenie obchodno-informačných centier v Maďarsku (Törökbálint) a na Slovensku (mesto Dunajská Streda), ktoré napomôžu zvýšiť trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť slovensko-maďarského pohraničia práve tým, že obe centrá budú prezentovať domáce a cezhraničné podnikateľské prostredie a motivovať vzájomnú hospodársku spoluprácu. Na záver pracovného stretnutia pán primátor pozval prítomných na workshop ako i na konferenciu, ktoré sa budú konať v prvej polovici roku 2013 a to v rámci vyššie uvedeného projektu za účasti reprezentantov Obchodnej a priemyselnej komory Peštianskeho kraja a krajského mesta Érd.

Podnikateľský inkubátor - 27.07.2012

Mestu Dunajská Streda sa opäť podarilo dosiahnuť úspech schválením projektu s názvom: „Zriadenie Maďarsko-slovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie - InkuBusiness“ (kódprojektu: HUSK/1101/1.1.1/0241), ktorý bol schválený Riadiacim orgánom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika v programovom období 2007-2013, Opatrenie: 1.1.1: Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry. Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných finančných prostriedkov prijímateľa. Mesto Dunajská Streda predložilo žiadosť o finančný príspevok spolu s vedúcim partnerom projektu, ktorým je Obchodná a priemyselná komora peštianskeho kraja a krajského mesta Érd (PMKIK). Cieľom projektu je posilnenie konkurencieschopnosti pohraničného regiónu prostredníctvom zriadenia dvoch obchodno-informačných centier (podnikateľských inkubátorov) u vedúceho partnera projektu v obci Törökbálint (Maďarská republika) a v meste Dunajská Streda. Dôležitým míľnikom v implementácii projektu predstavoval slávnostný akt podpísania Zmluvy o partnerstve, ku ktorému došlo dňa 23.07.2012 v sídle vedúceho partnera v Budapešti.