Jarné dni čistoty s viacerými zmenami

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Jarné dni čistoty s viacerými zmenami

Mestský úrad v Dunajskej Strede aj tento rok organizuje Jarné dni čistoty v zónach mesta s rodinnými domami. Dni čistoty pripadnú na tri soboty v termínoch 14., 21. a 28. apríla. Príslušný odbor MsÚ žiada občanov, aby každú sobotu odpad vyložili najneskôr do 10.00 hod. vedľa zberné nádoby pred dom spôsobom, aby neprekážal ani chodcom, ani cestnej premávke. Oproti minulým rokom však dôjde k niektorým zmenám. Elektroodpad a zelený odpad sa v tomto roku odváža v odlišných termínoch. Elektroodpad je možné vyložiť pred dom iba 4. apríla. Všetky nepotrebné a nefunkčné elektrospotrebiče pozbierajú v tento deň, aby sa urýchlil odvoz a zabránilo sa činnosti "káričkárov". Odvoz zeleného odpadu sa uskutoční v dňoch 26.–28. marca podľa nasledovného harmonogramu. Pravideľný organizovaný odvoz zeleného odpadu od rodinných domov pokračuje v mesiaci apríl.      

 

Odvoz zeleného odpadu podľa ulíc:

Pondelok

Poľná, Gyulu Szabóa, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Kodályova,  Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná, Topoľová, Hajská, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá a ul. Lászlóa Mécsa.

 

Utorok

Rad Pókatelek, ul. Ľanárska, ul. Gy. Csermelya, B. Csaplára, A. Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Zsigmonda Móricza, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Žitnoostrovská, Brezová,

Zelená, Hviezdna, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčíkovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Rekreačný rad, Kračanská cesta, Nová osada, Drevárska,  Bihariho ul. a Mliečany.

 

Streda

Športová, Átriová, Veľkoblahovská, Ul. Železničná, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Ružová, M.R. Štefánika, Nám. Sv. Štefana, Múzejná, Malodvornícka cesta, Sládkovičova, Bacsákova, Nevädzova, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchenyiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslavova, Cukrovarská, Gaštanový rad, Rényska, ul. Esterházyho a ul. Mihálya Marczella.

 

 

Jarné dni čistoty:

 

14. apríl 2018    

ulice: M. R. Štefánika, Sv. Štefana, Ružová, Bacsáková, Múzejná, Malodvornícka, Ovocný sad, Sv. Jána, Rad Pókatelek, Lanárska, Csermelya, Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Móricza Zsigmonda, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Vajanského, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdná, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčikovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Narcisová, Rekreačný rad, Nová Osada, Bihariho, Drevárska, Kračanská cesta, Mliečany.

 

21. apríl 2018

ulice: Esterházyho, Mihálya Marcella, Rényska, Nevädzova, Czibóková, Gaštanový rad, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchényiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslavova, Cukrovarská, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná, Nezábudková.

 

28. apríl 2018 

ulice: Veľkoblahovská, Gyulu Szabóa, Poľná, Športová, Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Ignáca Gálffyho, Átriová,  Kodályova, Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná,Topoľová, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Ármina Kornfelda, Lászlóa Mécsa, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, Čukáraboň.