Komunálne voľby: volič hlasuje tam, kde má trvalé bydlisko

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Komunálne voľby:  volič hlasuje tam, kde má trvalé bydlisko

Voľby do orgánov samospráv obcí sa na Slovensku konajú 10. novembra 2018. Aj v Dunajskej Strede voliči túto sobotu rozhodnú o tom, kto bude primátorom mesta na ďalšie štvorročné obdobie a aké bude zloženie už iba 21-členného mestského zastupiteľstva. Hlasovať sa bude v 18–ich  volebných okrskoch, volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny.

V Dunajskej Strede oznámenia o mieste a čase konania volieb budú doručené voličom do 16. októbra. Kto do uvedeného dátumu neobdrží spomínané oznámenie, túto skutočnosť nech oznámi na radnici v kancelárii prvého kontaktu pri okienku č. 2., alebo na telefónnych číslach: 0918/ 607 – 318, alebo 0917/767–245. Tu si občania môžu zároveň skontrolovať aj to, či ich meno je uvedené v zozname voličov, či sú údaje správne a v opačnom prípade môžu požiadať o opravu.

Ako požiadať o prenosnú volebnú urnu?  Na vyššie uvedených telefónnych číslach treba predbežne avizovať aj potrebu vyslania prenosnej volebnej urny, predovšetkým zo zdravotných dôvodov. Občania tak môžu urobiť aj v deň volieb. S touto požiadavkou sa môžu obrátiť aj na členov okrskovej volebnej komisie.

Volebné preukazy sa nevydávajú. Každý volič môže hlasovať iba v obci, v ktorej má trvalé bydlisko.  Aj cudzinci majú právo voliť, ak majú trvalé bydlisko v Dunajskej Strede.

Ako treba hlasovať? Po preukázaní totožnosti volič dostane prázdnu obálku s odtlačkom pečiatky obce a dva hlasovacie lístky: hlasovací lístok pre voľby primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov. Volič následne vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov a zakrúžkuje poradové číslo vybraných kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov volič zakrúžkuje poradové číslo vybraných kandidátov. Treba si však zapamätať, že je možné zakrúžkovať maximálne len toľko čísiel, koľko poslancov má byť zvolených z danom volebnom obvode. Toto číslo je uvedené aj na hlasovacom lístku.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých, alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Kto sa považuje za zvoleného? Za primátora je zvolený kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov treba vypísať nové voľby. Za poslancov budú zvolení kandidáti, ktorí získali vo svojom volebnom obvode najväčší počet hlasov.

Volebná kampaň sa začína 10. októbra a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. /pve/