Mestské komisie rozšírené odborníkmi

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestské komisie rozšírené odborníkmi

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 17. apríla jednohlasne odsúhlasil návrh na doplnenie mestských komisií nezávislými odborníkmi. Na predošlom februárovom zasadnutí mestskej samosprávy bola prijatá iniciatíva, aby odborné komisie boli rozšírené o dvoch ďalších členov z radov odborníkov danej oblasti. Výnimkou je iba komisia mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorú v súlade so zákonom tvoria výlučne poslanci mestského zastupiteľstva, tá ostáva naďalej šesťčlenná.

Podľa doterajšej praxe bolo zriadených 10 komisií, ich členmi boli poslanci mestského zastupiteľstva. Každá komisia mala predsedu, podpredsedu a štyroch členov. Došlo k dohode, že poslanecký klub Strany maďarskej komunity aj poslanecký klub Strany Most-Híd a nezávislých mohol navrhovať po jednom odborníkovi do každej komisie. Podmienkou bolo, že navrhovaní odborníci musia mať trvalý pobyt v Dunajskej Strede.

Nižšie ponúkneme prehľad o tom, aké je zloženie jednotlivých mestských komisií po ich rozšírení expertmi. Práca týchto komisií je veľmi významná, posudzujú totiž všetky návrhy a predkladané materiály na rokovanie mestskej samosprávy. Okrem toho k nim sformulujú aj svoje postrehy a pripomienky

 

Komisia pre financie, rozpočet, správy a hospodárenia s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

Predseda: JUDr. Szabolcs Hodosy, podpredseda: Mgr. Alexander Dakó. Členovia: František Vangel, MUDr. Zoltán Horváth, László Szabó, Ing. Ladislav Garay. Odborníci: Ing. Monika Stern Husvéth, Andrea Rigóová

 

Komisia pre rozvoj mesta a dopravu

Predseda: Ing.arch. Zoltán Molnár, podpredseda: Ing.arch. Marian Ravasz. Členovia: MVDr. Gabriel Csicsai,PhD., Ing. Ladislav Garay, Ing.arch.dr.jur. Ákos Horony, Juraj Kanovits. Odborníci: Ing. Erika Szelle, Ing. arch. Csaba Ambrus

Komisia pre investície, eurofondy a cestovný ruch

Predseda: Tamás Domonkos, podpredseda: Ing.arch. Zoltán Molnár. Členovia: MVDr. Gabriel Csicsai,PhD.,  Ing. Pavol Sebök, Ing.arch.dr.jur. Ákos Horony, Mgr. Andrea Herceg. Odborníci: Ing. Július Hegyi, Roland Vanyek

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok

Predseda: Ladislav Bachman, podpredseda: Ing. Ladislav Garay. Členovia: MVDr. Gabriel Csicsai,PhD.,  Roland Hakszer, Attila Karaffa, Ing.arch. Zoltán Molnár. Odborníci: Ing. Gabriel Izsák, RNDr. Zoltán Pónya

Komisia pre školstvo a mládež

Predseda: Mgr. Gabriella Jerábik, podpredseda: Mgr. Andrea Herceg. Členovia: György Bugár, Tünde Brunczviková, Ladislav Gútay, PaedDr. Kinga Horváth, PhD. Odborníci : Dr. Zsolt Görözdi, Ing. Ingrid Pálfyová

Komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy

Predseda: Attila Karaffa, podpredseda: Mgr. Ivan Nagy. Členovia Ágota Antal, Ladislav Gútay, Juraj Kanovits, Mgr. Gabriella Jerábik. Odborníci: Attila Nagy, Zsolt Beke

Komisia pre šport a telesnú výchovu

Predseda: Tünde Brunczviková, podpredseda: Juraj Kanovits. Členovia: František Vangel, Ladislav Bachman,  Attila Karaffa, Roland Hakszer. Odborníci: Mgr. Kristian Nagy, Attila Szigeti

Komisia pre zdravotníctvo a a sociálnu starostlivosť

Predseda: MUDr. Juraj Puha, podpredseda: Ágota Antal. Členovia: Ing. Pavol Sebök, György Bugár, Tamás Domonkos, MUDr. Zoltán Horváth. Odborníci: Ladislav Szakál, MUDr. Károly Földes

Komisia pre záležitosti používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny

Predseda: Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony, podpredseda: László Szabó. Členovia: Juraj Bugár, László Szabó, Juraj Kanovits, PaedDr. Kinga Horváth, PhD., Ladislav Bachman. Odborník:  László Polák

Rozšírenie komisií nezávislými odborníki podporil aj predkladateľ návrhu primátor Zoltán Hájos. Podľa neho vďaka tejto zmeny aj občania dostanú väčší priestor prostredníctvom odborníkov príslušných oblastí, a názory verejnosti sa môžu pretaviť do rozhodnutí, ktoré sa týkajú dôležitých otázok rozvoja mesta. /pve/