Mestské ocenenia: podanie návrhov do konca januára 2019

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestské ocenenia: podanie návrhov do konca januára 2019

Samospráva mesta Dunajská Streda sa opätovne obracia na verejnosť s výzvou na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení 2019. Mestské ceny budú slávnostne odovzdané v  apríli pri príležitosti dňa sv. Juraja.

 

Návrhy na udelenie ocenení za rok 2019 sa podávajú písomne do 31. januára 2019, vrátane na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Hlavná 50/16, 929 01  Dunajská Streda. Na obálke prosíme uviesť Verejné ocenenie Mesta Dunajská Streda 2019 - návrh“. Formulár k podaniu návrhu je priložený k tejto výzve.  

 

Udelenie mestských ocenení schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo udeľuje nasledovné verejné ocenenia: „Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda“, „Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE“, „Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS“ „Cena primátora mesta Dunajská Streda“ a „Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda“.

 

Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, žijúcim mimo Dunajskej Stredy, ktorí sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Písomný návrh na udelenie čestného občianstva môžu podať:

 1. primátor,
 2. poslanci mestského zastupiteľstva,
 3. právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva.

 

Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom alebo kolektívom za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.

Písomný návrh na udelenie ocenenia podáva :

 1. primátor,
 2. poslanci mestského zastupiteľstva,
 3. právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva.  

 

Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS  je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy a spoločenského života. Ocenenie možno každoročne udeliť len jednému navrhnutému kandidátovi.

Písomný návrh na udelenie ocenenia podáva :

 1. primátor,
 2. poslanci mestského zastupiteľstva,
 3. právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva.

 

Cena primátora mesta Dunajská Streda je ocenením jednotlivcov alebo kolektívov za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Jánskeho plaketyCenu primátora Mesta Dunajská Streda udeľuje primátor.

Písomný návrh na udelenie ocenenia podávajú:

 1. poslanci mestského zastupiteľstva,
 2. právnické osoby a fyzické osoby.

 

Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda udeľuje primátor mesta jednotlivcom a kolektívom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, a pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.

Písomný návrh na udelenie ocenenia podávajú:

 1. poslanci mestského zastupiteľstva
 2. právnické osoby a fyzické osoby.

 

Vážení občania! Zašlite nám svoje návrhy na ocenenia za rok 2019, pomôžte nám zviditeľniť tých, ktorých práca a konanie priniesli úspech a dobré meno nášmu mestu!