Mestské ocenenia za rok 2018 prevzali uznávané osobnosti

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Mestské ocenenia za rok 2018 prevzali uznávané osobnosti

V Dunajskej Strede posledný aprílový víkend boli odovzdané mestské ocenenia za rok 2018. Slávnostný ceremoniál už po druhýkrát usporiadali v rámci Dní Svätého Juraja. V predchádzajúcich rokoch sa slávnosť konala v auguste pri príležitosti Dňa Svätého Štefana. Mestské ocenenia počas slávnostného galaprogramu boli udelené a odovzdané už deviatykrát. Do zoznamu vyznamenaných teraz pribudol jeden nový laureát ocenenia Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda, traja obdržali vyznamenania PRO URBE, traja získali Cenu primátora Mesta Dunajská Streda a dvaja Pamätný list primátora. Tohoročné mestské ocenenia odovzdali primátor Zoltán Hájos a dvaja jeho zástupcovia: Zoltán Horváth a László Szabó v naplnenej divadelnej sále MsKS.

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 23/2013 ocenenia sa udeľujú významným osobnostiam, ktorí svojimi vynikajúcimi výkonmi sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj mesta a prispeli k šíreniu jeho dobrého mena doma i vo svete. Tohoročné mestské ocenenia odovzdali primátor Zoltán Hájos a dvaja jeho zástupcovia: Zoltán Horváth a László Szabó. V naplnenej divadelnej sále MsKS sa slávnostného aktu zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva, Júlia Bubniaková, prednostka Mestského úradu a ďalší vedúci predstavitelia úradu, politického a spoločenského života mesta. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti delegácií partnerských miest nášho mesta a dunajskostredských rodákov.

Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda

Tento rok bolo udelené a odovzdané aj najprestížnejšie mestské ocenenie Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda. Táto cena je uznaním životného diela významných osobností, žijúcich mimo Dunajskej Stredy, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí. Za rok 2018 toto ocenenie prevzal akademický maliar Róbert Almási. Rodák z Moravských Kračian oslávil začiatkom roka krásne životné jubileum –sedemdesiatku Laureáta vysokého ocenenia už 4 desaťročia fascinuje malebná, slnkom žiariaca krajina Žitného ostrova, ale hlbokým inšpiračným zdrojom je aj láska k žene. Popri maľbe a monumentálnej tvorbe aktívne napomáha mladým výtvarníkom pri ich prvých krokoch umeleckej dráhy. Je členom kuratória Galérie súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede, kde mal niekoľkokrát výstavu.

Cena Mesta Dunajská Streda Pro Urbe

Cenu Mesta Dunajská Streda Pro Urbe tento rok prevzali tri osobnosti z troch rôznych oblastí spoločenského života. Tú udeľuje Mestské zastupiteľstvo jednotlivcom a kolektívom za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda , za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.

Za výsledky a aktivity v oblasti kultúry mestské ocenenie PRO URBE prevzal cigánsky primáš Štefan Banyák. Aj širšom okolí dobre známy Pista bácsi pochádza z Veľkého Blahova, z rómskej muzikantskej rodiny. Svoju prvú kapelu založil ako 14 ročný. Počas svojej hudobnej kariéry absolvoval celý rad zahraničných vystúpení – vo Fínsku, vo Švédsku, v Nemecku, v Holandsku, vo Švajčiarsku a v Rakúsku. Pri príležitosti odchodu do dôchodku mu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo čestné uznanie. Založil občianske združenie Dunajskostredských rómskych muzikantov, ktoré podporuje mladých talentovaných rómskych muzikantov. Je aj iniciátorom spomienkovej slávnosti na Jánosa Bihariho, ktorú tento rok organizuje už po jubilejný pätnásty krát.

Cena Pro Urbe udelili za zásluhy v oblasti športu aj Jozefovi Ráchelovi, ktorého šachové figúrky očarili už v roku 1968. Začal trénovať mládež, a v roku 1998 sa stal po prvýkrát trénerom reprezentácie Slovenska. Je trénerom šachového klubu nášho mesta, ktorý sa v extralige drží od sezóny 2006/07. Za posledné roky dosiahlo 3 tituly majstra SR a trikrát druhé miesto. Jozef Ráchela, otec troch detí má jasný cieľ do budúcnosti: obhájiť titul majstra SR, víťazstvom v extralige.

Mestské ocenenie PRO URBE obdržal aj JUDr.Oszkar Világi, žijúci s rodinou v Dunajskej Strede. Oszkár Világi absolvoval Právnickú fakultu Univerzity  Komenského, následne založil právnickú kanceláriu Csekes, Világi, Drgonec & Partners. V rokoch 1990 až 1992 bol poslancom československého parlamentu. Zastával viaceré funkcie v orgánoch významných slovenských spoločností. V súčasnosti je členom správnej rady Stredoeurópskej nadácie. V apríli 2009 bol O. Világi vymenovaný do funkcie predsedu predstavenstva SLOVNAFT, a.s. Je predsedom Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory založenej v roku 2012. Dňa 1. decembra 2016 bol vymenovaný za výkonného viceprezidenta Skupiny MOL. Je aktívnym účastníkom futbalového života nášho mesta, ako majoritný akcionár FK DAC Dunajská Streda. S  veľkým elánom sa pustil do výstavby nového futbalového štadiónu, ktorý má byť dokončený na jeseň roku 2018.

Cena Pro Urbe Juvenis

Cenu Pro Urbe Juvenis udelia mladším, ako 26 rokov, ktorí sa zaslúžili o zveľadenie mena nášho mesta v oblasti vzdelávania a výchovy, kultúry a umenia, športu, vedy, alebo v oblasti spoločenskej. V roku 2018 toto ocenenie získal Dávid Csiba, ktorý je študentom 4. ročníka Športového Gymnázia. Shito-ryu karate sa venuje už od útleho veku. Získal množstvo zlatých medailí a medailových umiestnení v kategóriách juniorov aj dospelých. V roku 2017 získal 3. a 5. miesto na Majstrovstvách Európy v Shito-ryu karate. Opäť sa stal Majstrom Slovenska, zabojuje aj na Majstrovstvách Európy v  júni v Taliansku. Od roku 2016 je aj členom reprezentácie Slovenska v karate. V tom istom roku získal aj majstrovský technický stupeň 1. DAN v Shito-ryu karate. Dávid vynikajúco hrá aj na gitare, venuje sa fotografovaniu a je aj úspešným recitátorom prozaickej súťaže Mihálya Tompu. Venuje sa aj štúdiu japonského jazyka.

Ocenenia primátora mesta

Cena primátora Mesta Dunajská Streda sa udeľuje jednotlivcom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života alebo majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí. Cenu primátora mesta môžu získať aj  darcovia krvi – držitelia Zlatej Janskej plakety.

Cenu primátora mesta Dunajská Streda v roku 2018 získali dvaja jednotlivci a jeden súbor ľudového tanca. Primátor sa rozhodol udeliť aj dva Pamätné listy.

Ocenenie Primátora mesta Dunajská Streda si v roku 2018 prevzal aj Gyula Hodossy, známy organizátor literárneho života, básnik, prozaik a vydavateľ. Za básnickú tvorbu dostal aj Cenu Madácha, ďalej aj Cenu za otvorenú Európu. Gyula Hodossy je predsedom Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku a zakladajúci člen Maďarského vzdelávacieho fóra na Slovensku. Je zakladateľom nadácie Katedra, predsedom Občianskeho združenia Vámbéryho a riaditeľom vydavateľstva Lilium Aurum.

Ocenenie primátora mesta v roku 2018 obdržal aj detský a mládežnícky folklórny súbor Krpčiarik, za ktorý cenu prevzala Miška Andruchová, aj v prítomnosti členov súboru. Krpčiarik vznikol pred 11 rokmi pri Základnej škole na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Zameriava sa na popularizáciu tradičného slovenského folklóru. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na kultúrnych podujatiach a festivaloch v meste i okrese. Pravidelný účastník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov v Bratislave, súbor Krpčiarik, pred 5 rokmi reprezentoval Slovensko na medzinárodnom folklórnom festivale v tureckej Ankare.

Cenu Primátora mesta získal aj historik PhDr. Tibor Zsigmond, absolvent Karlovej univerzity v Prahe. Od roku 1986 pôsobí v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede, kde sa venuje novodobej histórii Žitného ostrova. Jeho publikačná činnosť je mnohostranná. Publikoval niekoľko monografií obcí okresu Dunajská Streda a Žitného ostrova. Od roku 1999 je riaditeľom Žitnoostrovského múzea. T. Zsigmond sa neúnavne stará o  modernizovanie informačno-komunikačných technológií múzea, a o zavedenie najmodernejšieho technického vybavenia.

Primátor Zoltán Hájos rozhodol aj o udelení dvoch pamätných listov. Je to ďakovný dokument, ktorý primátor udeľuje jednotlivcom či kolektívom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii. Pamätný list prevzal Mgr. Vojtech Gúgh, absolvent Pedagogickej fakulty v Nitre. Od roku 1984 pôsobil na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v našom meste na Hviezdoslavovej ulici /dnešná ZŠ Ármina Vámbéryho/, kde bol neskôr riaditeľom. Aktívne sa zapájal do kultúrno-osvetovej činnosti mesta v rámci Csemadoku. Ako predseda Oblastného výboru Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku organizoval odborné semináre s cieľom zvyšovania a modernizácie výchovno-vyučovacej činnosti na maďarských základných školách.

Pamätný list primátora prevzala aj Helena Czafiková za vynikajúce výsledky v oblasti športu. Bola všestranne nadaná športovkyňa, pretekala vo viacerých športových disciplínach. Dlhoročná cvičiteľka, organizátorka a predsedkyňa Klubu rekreačnej telesnej výchovy a športu v Dunajskej Strede, na čele ktorej už stojí desaťročia. V súčasnosti okrem organizovania podujatí ju môžeme stretnúť na aktivitách športových krúžkov, ktoré vedie, či už je to kalanetika, gymnastický krúžok pre deti, joga, aerobik a volejbal, vyučuje aj koralkovanie, paličkovanie, ručné práce, zdobenie medovníkov a rôzne práce s papierom. Tohto roku v auguste oslávi krásne životné jubileum 70 rokov.

Ocenenie mestských pedagógov

Spolu s mestskými cenami súčasne sa odovzdáva aj ocenenie Pedagóg roka, a to na základe návrhov vedenia základných a materských škôl. Ocenenie Pedagóg roka 2018 získala riaditeľka materskej školy Eleka Benedeka Diana Borbélyová. Študovala na Univerzite Koštantína Filozofa v Nitre v odbore predškolská pedagogika, titul magistra získala na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne. V roku 2017 ukončila doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Pracuje tiež ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne. Pravidelne organizuje metodické semináre pre učiteľky materských škôl a má za sebou bohatú publikačnú činnosť. Ocenenie D. Borbélyovej odovzdala poslankyňa mestského zastupiteľstva Dunajskej Stredy Ágota Antal a zástupca primátora László A.Szabó.

Verejné ocenenie Pedagóg roka- cena verejnosti získala v roku 2018 Mária Fodor so ziskom najviac podporných hlasov. Najviac hlasov dostali nasledovní pedagógovia: Rozália Vörösová, Mária Fodor, Diana Borbélyová, Andrea Nagyová, Miklós Kálmán.

Ocenená Mária Fodor študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre aprobáciu maďarský jazyk a literatúra – výtvarná výchova. Od roku 2000 vyučuje na ZŠ Zoltána Kodálya s VJM. Jej zásluhou sa škola zaregistrovala do projektu „Talentum“. Vďaka dlhoročnej kvalitnej práce pani učiteľky Fodor so žiakmi, ako aj za účasť a organizovanie rôznych celoštátnych súťaží a žiackych výtvarných olympiád, v súčasnosti získala škola najvyššie ocenenie – akreditáciu projektu.

V galaprograme účinkovali: Krisztina Szeredi, Júlia Szóka, Katarína Kollár, György Derzsi a kapela Ernő Mezeiho a prispeli k ozajstnej slávnostnej atmosfére odovzdávania cien mesta Dunajská Streda. /pve/