Náklady čipovania psa mesto uhradí po zaplatení dane

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Náklady čipovania psa mesto uhradí po zaplatení dane

Od 1. marca 2019 dôjde ku zmene  pravidiel bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta Dunajská Streda. Táto zmena súvisí s novelizáciou príslušného zákona, účinného od septembra 2018, ktorá zaviedla povinné čipovanie psov.  Pre Dunajskostredčanov naďalej platí bezplatné čipovanie psov, ku zmene ale dochádza v tom, že mesto uhradí náklady čipovania až po zaplatení dane za psa.

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede novelizovalo všeobecne záväzné nariadenie mesta o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda na svojom februárovom zasadnutí. Podľa VZN mesto zabezpečí pre držiteľov psov začipovanie psov chovaných na území mesta Dunajská Streda bezodplatne, ak držiteľ psa prihlásil psa do evidencie, ďalej zaplatil daň za psa v plnej výške a mikročip bol zavedený do psov u oprávnenej osoby, ktorú mesto vybralo v rámci verejného obstarávania a s ktorou uzavrelo zmluvu.

 

Ako je známe, mestská samospráva v Dunajskej Strede už niekoľko rokov zabezpečí pre držiteľov psov začipovanie psov chovaných na území mesta bezodplatne.  Dňom 1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p., ktorou sa ustanovuje všeobecná povinnosť pokiaľ ide o psy chované na území Slovenskej republiky, že musia byť označené mikrčipom, čiže transpondérom do 12 týždňov veku (t.j. do 84 dní). Ustanovuje sa pritom prechodné obdobie pre čipovanie psov narodených do 31.8.2018, ktoré sa ustanovuje na jeden rok od účinnosti zákona, t.j. do 31.8.2019. Predmet dane za psa podľa zákona je pes starší ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Vzhľadom na rozdielnosť termínov a lehôt uvedených v zákone mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh, aby držiteľom psov začipovaných vo veku do 6 mesiacov, t.j. keď ešte nie sú predmetom dane za psa, mladších ako 6 mesiacov boli následne uhradené náklady na začipovanie psov, keď sa už stáva predmetom dane za psa a držiteľ uhradí daň za psa.

 

Držiteľov psov  informujeme o tom, že mesto vybralo v rámci verejného obstarávania nasledujúcu zverolekársku ambulanciu, s ktorou uzavrelo zmluvu a ktorá vykonáva čipovanie psov pre mesto.  

Animal Plus - MVDr. Darina Rothová, Športová 76, Dunajská Streda

·  Tel.: 031 5517047 ·  Mobil: 0905 691246 ·  Pohotovosť: 0905 691246

·  E-mail: d [dot] rothova [at] stonline [dot] sk

 Ordinačné hodiny

  • Pondelok 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30
  • Utorok 14:00 - 19:00
  • Streda 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30
  • Štvrtok 14:00 - 17:30
  • Piatok 09:00 - 12:00 14:00 - 17:30
  • Sobota 10:00 - 12:00  /pve/