Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

 

 

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017:

 

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2016
 • cieľ kontroly: overiť plnenie prijatých uznesení,

 

 1. Kontrola používania maďarského jazyka v úradnom styku a informovanie verejnosti v maďarskom jazyku
 • kontrolované subjekty:
 • základné školy: ZŠ Jilemnického, ZŠ Smetanov háj, ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, ZŠ Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola,
 • Základná umelecká škola,
 • materské školy: MŠ Eleka Benedeka s VJM  – Benedek Elek Óvoda, MŠ s VJM – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Októbrova u., MŠ Jesenského u., MŠ – Óvoda, Komenského u., MŠ – Óvoda, Námestie SNP, MŠ – Óvoda, Námestie Priateľstva, MŠ – Óvoda, Ružový háj, MŠ – Óvoda, Rybný trh a MŠ – Óvoda, Széchenyiho u.,
 • Mestská polícia Dunajská Streda,
 • Centrum voľného času v Dunajskej Strede,
 • Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda,
 • Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
 • Centrum sociálnej starostlivosti,
 • Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.,
 • Thermalpark DS, a.s.
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

 1. Kontrola správy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda

 

 1. Kontrola postupu Spoločného stavebného úradu v stavebnom a správnom konaní
 • kontrolovaný subjekt: Spoločný stavebný úrad
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie Príkazu primátora mesta Dunajská Streda č. 3/2015 zo dňa 30.06.2015
Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017