Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

 

 

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017:

 

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2016
 • cieľ kontroly: overiť plnenie prijatých uznesení,

 

 1. Kontrola používania maďarského jazyka v úradnom styku a informovanie verejnosti v maďarskom jazyku
 • kontrolované subjekty:
 • základné školy: ZŠ Jilemnického, ZŠ Smetanov háj, ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, ZŠ Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola,
 • Základná umelecká škola,
 • materské školy: MŠ Eleka Benedeka s VJM  – Benedek Elek Óvoda, MŠ s VJM – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Októbrova u., MŠ Jesenského u., MŠ – Óvoda, Komenského u., MŠ – Óvoda, Námestie SNP, MŠ – Óvoda, Námestie Priateľstva, MŠ – Óvoda, Ružový háj, MŠ – Óvoda, Rybný trh a MŠ – Óvoda, Széchenyiho u.,
 • Mestská polícia Dunajská Streda,
 • Centrum voľného času v Dunajskej Strede,
 • Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda,
 • Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
 • Centrum sociálnej starostlivosti,
 • Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.,
 • Thermalpark DS, a.s.
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

 1. Kontrola správy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda

 

 1. Kontrola postupu Spoločného stavebného úradu v stavebnom a správnom konaní
 • kontrolovaný subjekt: Spoločný stavebný úrad
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2016
 • cieľ kontroly: dodržiavanie Príkazu primátora mesta Dunajská Streda č. 3/2015 zo dňa 30.06.2015
Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Oznámenie
11.06.2021
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo...
Výzva
16.11.2020
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
11.09.2020