Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

 

 

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:

 

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2017
 • cieľ kontroly: overenie plnenia prijatých uznesení,

 

 1. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

 1. Kontrola vybranej investičnej akcie realizovanej mestom Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom v roku 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola zmluvných prevodov vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda.
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola rozpočtového hospodárenia
 • kontrolované subjekty: ZŠ Jilemnického, ZŠ Smetanov háj, ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, ZŠ Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola,
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 02.02.2018                                         Ing. Zoltán Fekete

                                                                                               hlavný kontrolór

Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Oznámenie
11.06.2021
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo...
Výzva
16.11.2020
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
11.09.2020