Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

 

 

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:

 

 1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: II. polrok 2017
 • cieľ kontroly: overenie plnenia prijatých uznesení,

 

 1. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.

 

 1. Kontrola vybranej investičnej akcie realizovanej mestom Dunajská Streda
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom v roku 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola zmluvných prevodov vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda.
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 1. Kontrola rozpočtového hospodárenia
 • kontrolované subjekty: ZŠ Jilemnického, ZŠ Smetanov háj, ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, ZŠ Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola,
 • kontrolované obdobie: rok 2017
 • cieľ kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 02.02.2018                                         Ing. Zoltán Fekete

                                                                                               hlavný kontrolór

Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....