Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021:

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: II. polrok 2020

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

3. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda.

- kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

4. Kontrola zabezpečenia prevádzky parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: rok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda

5. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu v Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: rok 2020

- cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

6. Kontrola aktuálnosti platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Dunajská Streda

- kontrolované obdobie: roky 2006 až 2020

- cieľ kontroly: preveriť súlad platných VZN na území mesta Dunajská Streda s aktuálne platnými právnymi predpismi so zámerom ich aktualizácie

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 26.02.2021                                    Ing. Zoltán Fekete

                                                                                         hlavný kontrolór

Ďalšie novinky
Oznámenie
18.10.2021
o mieste uloženia písomnosti
Výberové konanie
03.09.2021