Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ

 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

 

 

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021:

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

- kontrolované obdobie: I. polrok 2021

 

2. Kontrola vybranej investičnej akcie mesta

- kontrolované obdobie: január - september 2020

-cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

3. Kontrola administratívnej činnosti SSÚ

-kontrolované obdobie: III. štvrťrok 2020

-cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 10.09.2021                        Ing. Zoltán Fekete

hlavný kontrolór

 

Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Oznámenie
11.06.2021
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo...
Výzva
16.11.2020
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
11.09.2020