Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora

 

V MsKS Benedeka Csaplára v poradí už po jedenásty krát boli odovzdané mestské ocenenia. Vyznamenaní občania tohoročné ocenenia prevzali v rámci slávnostného galaprogramu za svoju záslužnú činnosť, vykonanú v prospech mesta na rôznych úsekoch spoločenského a verejného života.

Tohoročné mestské vyznamenania pôvodne mali byť slávnostne odovzdané v apríli v  rámci programu Dní Svätého Juraja, avšak tento termín pre nastupujúcu pandémiu koronavírusu bol zrušený. Mestská samospráva následne rozhodla o tom, že ocenenia budú odovzdané 20. augusta , v rámci osláv Dňa kráľa Sv. Štefana. Podujatie sa začalo slávnostnou omšou, potom nasledovalo kladenie vencov pri pomníku 1. kráľa Maďarov, následne sa konal slávnostný galavečer v MsKS a boli odovzdané mestské ocenenia. Oceneným osobnostiam v mene mesta zablahoželali primátor Zoltán Hájos, jeho dvaja zástupcovia Lászĺó A. Szabó a Attila Karaffa, okrem nich aj študentská primátorka Bianka Bokros.

V roku 2020 mestské ocenenia udelili celkovo 8 osobnostiam, resp. kolektívom. Opäť bolo odovzdané aj najcennejšie ocenenie Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda. Cenu Mesta Dunajská Streda PRO URBE za rok 2020 prevzali traja laureáti. Primátor sa rozhodol pre udelenie ďalších troch vyznamenaní Ceny primátora Mesta Dunajská, okrem toho udelil aj jeden Pamätný list primátora.

Róbert Kiss sa stal Čestným občanom mesta

Najcennejšie ocenenie Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda bolo udelené generálnemu vikárovi Trnavskej arcidiecézy Robertovi Kissovi, ktorý roky pôsobil aj v našom meste. Uznali tým jeho záslužnú dlhoročnú činnosť v prospech dunajskostredských rímsko-katolických veriacich.

R. Kiss teológiu ukončil na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. V dóme sv. Martina bol v roku 1997 vysvätený za kňaza. V Dunajskej Strede začal svoje pôsobenie ako kaplan v roku 2000. Bol menovaný za farského administrátora a tiež za školského dekana dekanátu Dunajská Streda. V roku 2008 bol menovaný za dekana dekanátu Dunajská Streda. Počas pôsobenia u nás sa obetavo staral o jemu zverené farské spoločenstvá a príkladne ochraňoval a zveľaďoval aj ich hmotné statky. V roku 2012 bol menovaný za biskupského vikára pre maďarsky hovoriacich veriacich Trnavskej arcidiecézy, bol poverený aj vedením Trnavskej arcidiecéznej charity. V Budapešti ho prijali medzi rytierov Rytierskeho rádu sv. Štefana kráľa. Nedávno ho arcibiskup Mons. Ján Orosch menoval za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.

 

Ocenenie Pro Urbe prevzali traja vyznamenaní

Cenu mesta Dunajská Streda Pro Urbe za prínos v oblasti spoločenského života prevzala aj Gabriella Jarábik, uznávaná pedagogička, osvetárka, režisérka a riaditeľka múzea. V Dunajskej Strede začala pracovať ako učiteľka v materskej škole v  roku 1972, neskôr sa stala riaditeľkou. S naším mestom ju spájala aj rodina – manžel Imre Jarábik a dve deti. V rokoch 1991–1998 bola zástupkyňou prednostu dunajskostredského mestského úradu. Následne pôsobila na Ministerstve kultúry ako generálna riaditeľka Odboru menšinových kultúr. Bola riaditeľkou Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Do práce mestskej samosprávy sa 16 rokov aktívne zapájala ako poslankyňa a  členka komisií. Založila Divadelný súbor Fókusz, ktorý dodnes pôsobí v niekoľkých skupinách, žnúc úspechy doma i v zahraničí. Vychovala mnoho talentovaných mladých ľudí, G. Jarábik bola ocenená mnohými uznaniami. V roku 2017 prevzala z rúk prezidenta Maďarskej republiky uznanie Rádu maďarského zlatého kríža za záslužnú činnosť pre maďarské spoločenstvo na Slovensku, o rok neskôr jej splnomocnenec Vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny odovzdal Striebornú pamätnú medailu Slovenskej republiky a na jeseň minulého roka bola jej neúnavná práca ocenená Csemadokom Pamätnou plaketou.

Ocenenie Pro Urbe bolo udelené a odovzdané na galavečeri aj uznávanej osobnosti súčasnej maďarskej literatúry László Tóthovi, laureátovi ceny Józsefa Attilu. Uznávaný prekladateľ má za sebou veľmi bohatú životnú dráhu, je známy ako dramatik, divadelný historik, redaktor, autor esejí a kronikár literatúry. V našom meste žil po prvýkrát v období 1969 až 1986. Do Dunajskej Stredy sa neskôr vrátil z Budapešti, aj so svojou novou rodinou. Redigoval noviny Csallóköz, ktoré boli uznávané noviny v celom kraji; s vynikajúcou kultúrnou a literárnou rubrikou. Stál pri literárnych začiatkoch mnohých významných spisovateľov. Jeho zásluhou sa konala v našom meste prvá pamätná výstava Zoltána Fábryho. Bol medzi iniciátormi Podunajskej jari; ako člen poroty aj profesionálny poradca podporoval činnosť malých divadelných zoskupení, popritom sa venoval aj v novinárskej práci. Viedol aj vydavateľstvo Nap; po návrate do Dunajskej Stredy sa naďalej aktívne zapájal do literárneho života mesta. Z množstva ocenení len niekoľko: Cena Józsefa Attilu, Cena Zoltána Kallósa pre zahraničných Maďarov, Cena Gyulu Illyésa, Ocenenie kniha roka; Pamätná medaila Esterházyho, Cena Zoltána Fábryho, Cena Imre Forbátha, Cena Bibliotheca Hungarica.

Za vynikajúce výsledky v oblasti športu ocenenie Po Urbe bolo udelené aj Ildikó Mészárosovi, trénerke mládeže v HC DAC. Svoju trénerskú kariéru začala v roku 2008 v dunajskostredskom hádzanárskom klube ŠK Talent. Vychovala veľa hádzanárok, svoje trénerské kvality vyskúšala vo vekových skupinách od škôlkarov až po staršie žiačky. Jej prácu uznávajú deti aj ich rodičia. V hádzanárskych kruhoch v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku je považovaná za profesionála, ktorý sa môže pýšiť množstvom vynikajúcich výsledkov doma i v zahraničí. Za najdôležitejšie považuje, aby jej zverenci obľúbili hádzanú, aby ich tento šport bavil. Na jej najúspešnejšie odchovankyne môže byť hrdé nielen naše mesto a región, ale aj Slovensko a Maďarsko.

 

Primátor udelil tri ocenenia osobnostiam a speváckemu zboru, klubu zápasníkov pamätnú plaketu

Ocenenie od primátora Zoltána Hájosa prevzal aj dlhoročný viceprimátor mesta Fridrich Nagy. Maturoval v Dunajskej Strede na Strednej všeobecnovzdelávacej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Odbornú maturitu získal na bratislavskej Strednej zdravotníckej škole v odbore zubný technik, neskôr sa stal diplomovaným zubným technikom. Na Univerzite Komenského získal titul magister a rigoróznu skúšku zložil v roku 2011 na Katedre misiológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V roku 1994 ho zvolili za zástupcu primátora Mesta Dunajská Streda, vo funkcii zotrval do roku 2010. Pôsobil aj v rámci Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, bol tajomníkom Ústavu Bl. Ladislava Strattmanna Batthányho. Ako stredoškolský učiteľ rímsko-katolickej. náboženskej výchovy pôsobil v troch mestských školách.

Cena primátora Dunajskej Stredy bola udelená aj Komornému zboru Vox Camerata za zásluhy na úseku popularizácie komornej hudby, obohacovania hudobného života Dunajskej Stredy ako aj posilňovania maďarskej identity. Zbor Vox Camerata bol založený v roku 1990; na začiatku ako ženský zbor. Jeho zakladateľkami boli učiteľky dunajskostredskej hudobnej školy. V roku 1992 sa pridali aj mužské hlasy, zbormajstrom bola Márta Pálmai. Do 1997 absolvovali viac ako sto koncertov. Získali viacero ocenení, napr. na Kodályových dňoch v Galante. Nastala krátka pauza, zbor sa ožil v roku 2011 vďaka učiteľke hudobnej výchovy na ZUŠ, Barbore Némethovej. Tá viedla zbor do januára 2016, následne dirigentskú palicu prevzala Ágnes Gaál Zöld. Zbor Vox Camerata funguje pod záštitou MsKS Benedeka Csaplára a základnej organizácie Vámbéryho Csemadoku. Ich repertoár je rôznorodý, od vážnej hudby cez klasiku až po populárnu. V uplynulých deviatich rokoch mali množstvo vystúpení v Dunajskej Strede a okolí, ale hosťovali aj v zahraničí. V decembri minulého roka sa predstavili vianočným koncertom v Dunajskom Paláci v Budapešti. V roku 2017 vydali svoju prvú vianočnú CD-čku s názvom Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítő. Od septembra 2020 na dočasné obdobie dirigentkou zboru bude Margit Koszorús Mátis.

Ocenenie primátora Dunajskej Stredy prevzal aj chirurg  dunajskostredskej nemocnice László Rajzák ako uznanie za vytrvalú aktívnu dlhoročnú prácu v službách pacientov nášho mesta a regiónu. Pôsobí bezmála 45 rokov ako chirurg, ktorý sa narodil do lekárskej rodiny v Holiciach. Doktora Rajzáka už v mladosti oslovilo povolanie lekára – strednú školu absolvoval v Dunajskej Strede a vysokú školu medicíny v Košiciach. Za takmer polstoročné pôsobenie ako chirurg absolvoval nespočetné množstvo úspešných zásahov ako i starostlivosť o obrovské množstvo pacientov. Nikdy nestráca zmysel pre humor a k ľuďom sa stavia empaticky. Je bezvýhradne nápomocným mentorom svojich mladých kolegov, asistentom pri ich prvých operáciách. Dodnes je aj prísnym zástancom spisovného materinského jazyka aj na pôde nemocnice. Je známy svojimi jednoznačnými protifajčiarskymi názormi. Popri práci v nemocnici žil aktívny spoločenský život, učil na dunajskostredskej zdravotníckej škole a dlhé roky  bol členom poroty vedomostného kvízu TUDOK – Vedeckej študentskej súťaže, ďalej pôsobil ako lektor miestnej organizácie Červeného kríža a bol aktívym členom miestnej organizácie SMK.

Pamätný list primátora obdržal tento rok Dunajskostredský zápasnícky klub. Ocenenie v mene klubu, ktorý oslávi polstoročné jubileum svojho založenia, prevzal predseda klub Roland Hakszer. Za posledné desaťročie zápasníci klubu získali 120 majtrovských titulov na celoštátnych súťažiach. za posledných  rokov vybojovali 15 medailí na majstrovstvách sveta a Európy.

 

Pedagóg roka 2020 a najpopulárnejší pedagóg

Ocenenie Pedagóg roka 2020 získala na náklade hlasovania kolegov mestských školských zariadení učiteľka Materskej školy na ulici Komenského. Ildikó Pőcz. Ocenená učiteľka pracovala od roku 1982 vo viacerých MŠ nášho mesta ako učiteľka, aj ako riaditeľka. Svoje vzdelanie doplnila na Univerzite Komenského, odbor predškolská pedagogika a špeciálna pedagogika. Ako riaditeľka na MŠ Komenského prispela k výraznému rozvoju materskej školy. Počas pedagogickej praxe si ukončila prvú aj druhú atestáciu a svojimi znalosťami obohacuje a rozvíja znalosti pedagogickému kolektívu. Na MŠ vedie metodické združenie, zaoberá sa krúžkovou mimoškolskou činnosťou, vedie krúžok slovenský jazyk pre predškolákov. Zaoberá sa tvorbou preventívnych programov a metodických príručiek pre učiteľky MŠ. Je zakladateľkou a predsedníčkou – Združenia pre podporu zdravia detí predškolského veku. Jej prioritným záujmom v oblasti predškolskej výchovy je skĺbiť harmonický život detí so zdravotným postihom so zdravými deťmi.

Ocenenie pre najpopulárnejšieho pedagóga prevzala učiteľka Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Zuzana Váradyová. Do posledného kola hlasovania sa dostala spolu s ďašími 6-mi kolegami a napokon vyhrala. Svoju prácu v školstve už 32 rokov vykonáva zodpovedne, s oddanosťou a láskou, preto ju vedenie školy navrhla na ocenenie. Od roku 1988 je učiteľkou ZŠ Zoltána Kodálya, kde vyučuje na prvom stupni. Štúdium absolvovala v Leviciach, odbor vychovávateľstvo. V roku 1993 popri zamestnaní získala diplom na Pedagogickej fakulte. Za voľbu povolania môže veľa ďakovať svojim rodičom – pedagógom. Už veľa rokov vyučuje v prvej a druhej triede, učí žiakov čítať, písať a počítať. Vyučovací proces sa snaží spestriť využívaním rozličných metód a foriem vyučovania, aj interaktívnou tabuľou. Láskou, pozornosťou a vytrvalosťou učí nie len nadané, ale aj slabo prospievajúce deti. Na základe skúseností v roku 2005 vypracovala program „Slnečné lúče“ – škola s celodennou starostlivosťou, ktorého základom je diferencované rozvíjanie schopností žiakov v dvoch vyučovacích predmetoch – v materinskom jazyku a matematike. V školskom roku 2006/2007 škola zaviedla v prvom ročníku tento program. Pravidelne pripravuje žiakov na súťaže v prednese poézie a prózy. Absolvovala vzdelávania vo viacerých oblastiach. Snaží sa vytvoriť dobrý vzťah s kolegami, poskytnúť odbornú pomoc a zabezpečiť kvalitné vyučovanie na škole. Je členkou aj školskej rady.

Mestské ocenenia za rok 2020 boli odovzdané v rámci celovečerného galaprogramu. /pve/

Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora
Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora
Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora
Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora
Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora
Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora
Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora
Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora