Občania v núdzi z Ukrajiny môžu požiadať o bezplatný obed

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Občania v núdzi z Ukrajiny môžu požiadať o bezplatný obed

Osoby vo finančnej núdzi, utekajúci pred vojnou na Ukrajine po podaní žiadosti môžu bezplatne dostať denne jedno teplé jedlo od mesta Dunajská Streda.

 

Ukrajinskí občania utekajúci pred vojnou na Ukrajine, ktorí požiadali o azyl alebo o dočasné útočísko, požiadali o tolerovaný pobyt s konkrétnou adresou v Dunajskej Strede a môžu sa preukázať potvrdením o pobyte, ktoré im vystavila cudzinecká polícia alebo Mestský úrad v Dunajskej Strede, môžu požiadať o jedno teplé jedlo denne na dobu maximálne 30 dní. Formulár v slovenskom a ukrajinskom jazyku je dostupný na webovej stránke mesta Dunajská Streda dunstreda.sk a na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, kde v prípade potreby aj pomôžu žiadateľom s jeho vyplnením.

Podmienky poskytnutia bezplatného teplého jedla sú nasledujúce:

– O poskytnutie bezplatnej stravy je možné požiadať maximálne do 30 dní od podania žiadosti o tolerovaný pobyt – žiadateľ je povinný doložiť doklad o podaní žiadosti.

– Nárok na bezplatnú stravu majú len občania vo finančnej núdzi (tí, ktorí nepoberajú iné dávky: dôchodok, vdovský dôchodok, dávku pre ľudí v núdzi od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.).

– Mesto Dunajská Streda poskytuje bezplatné stravovanie po dobu maximálne 30 kalendárnych dní – len v pracovných dňoch. (V prípade školských prázdnin odber treba dohodnúť s vydávateľom obedu.)

Deti a mládež navštevujúce materské školy, základné školy a stredné školy na území mesta Dunajská Streda majú v prípade záujmu v čase choroby alebo školských prázdnin / prázdnin v škôlke nárok na obed, ktorého odber si treba vopred dohodnúť s danou inštitúciou.

– V prípade, ak mesto Dunajská Streda následne zistí, že žiadateľ vo svojej žiadosti neuviedol pravdivé údaje a nie je oprávnený na odoberanie bezplatnej stravy v zmysle vyššie uvedených podmienok, žiadateľ bude povinný spätne zaplatiť cenu neprávom prevzatej stravy.

Prípady s osobitným zaobchádzaním, ako sú žiadatelia umiestnení v sociálnom zariadení, sa posudzujú individuálne.

– Mesto Dunajská Streda bezplatnú stravu zabezpečuje prostredníctvom Gastro DS, s.r.o. na piatich výdajných miestach Gastro DS:

• Súkromná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Gyulu Szabóa; Ulica Gyulu Szabóa 936/6C, 92901 Dunajská Streda

• Súkromná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Ármina Vámbéryho; Ulica Ferenca Liszta 2094/2A, 92901 Dunajská Streda

• Súkromná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Jilemnického ul.; Ulica Jilemnického 204/11A, 92901 Dunajská Streda

• Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Zoltána Kodálya; Železničná ulica 7578/19, 92901 Dunajská Streda

• Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Smetanov háj; Smetanov háj 286/9A, 92901 Dunajská Streda

Cookies