Od decembra platí nové mestské nariadenie o taxislužbách

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Od decembra platí nové mestské nariadenie o taxislužbách

Pre prevádzkovateľov taxislužby bude platiť od 1. decembra 2019 nové. všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN). Od nového roka bude k dispozícii viac stanovíšť pre taxislužby, a to s vyššou  kapacitou na frekventovaných bodoch mesta. Stanovišťa môže užívať každý dopravca, ktorý má povolenie mesta a uhradil miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, základom ktorej je výmera jedného parkovacieho miesta. Nové VZN poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili po tom, čo jeho návrh bol predbežne konzultovaný na stretnutí s prevádzkovateľmi taxislužby.

 

Doteraz platné VZN č. 9/2014 z  roku 2014 (v znení VZN č.18/2015 zo dňa 29.9.2015) stanovilo podmienky pre vykonávanie prevádzkovania taxislužby na území mesta Dunajská Streda. Za uplynulé obdobie nastali podstatné zmeny, aj preto bola potrebná novelizácia VZN. Kým v roku 2014 pôsobilo na území mesta iba 7 prevádzkovateľov taxislužby s celkovým počtom 11 taxíkov, v súčasnosti ich je už 19 a prevádzkujú spolu viac ako 50 taxíkov, uviedol vedúci oddelenia územného plánovania, výstavby a dopravy na Mestskom úrade v Dunajskej Strede Zoltán Zalaba.

VZN platné za posledných 5 rokov určilo stále vyznačené stanovišťa pre taxislužby. Podľa VZN ďalej predpokladom na vydanie povolenia bolo podanie žiadosti v rámci verejnej  ponuky na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta, čiže stanovišťa pre taxislužby. Pri poslednom verejnom ponukovom konaní sa uchádzal o povolenie mesta len 1 dopravca, pričom na území mesta prevádzkuje taxislužbu 19 dopravcov. V záujme eliminovania tohto nežiadúceho stavu bol vypracovaný návrh nového VZN a ten už nepočíta s verejným ponukovým konaním pre vydávanie povolenia na užívanie stanovišťa taxislužby.

Nové mestské nariadenie zavádza úplne novú filozofiu. Nové VZN  oproti doterajšiemu stanovuje, že jednotlivé stanovišťa môže užívať každý dopravca, ktorý má povolenie mesta a uhradil miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, základom ktorej je výmera jedného parkovacieho miesta. Ročná sadzba na 365 dní  je vo výške 262,80 EUR. V zmysle nového VZN oprávnený dopravca môže užívať aj každé mestom vyznačené platené aj neplatené parkovacie miesto.

Na viacerých frekventovaných bodoch mesta zriadia stanovišťa pre taxislužby, kde taxikári môžu vyložiť klientov, alebo môžu nastúpiť. VZN určuje tieto body napríklad pri železničnej stanici a autosbusovom nádraží, pri nemocnici, na Vámbéryho námestí a v ulici Biskupa Kondého. Okrem uvedených mesto zriadi na svoje náklady aj stanovišťa aj na Jesenského ulici v počte 4 miest pri tamojšom parku.

Novinkou bude aj to, že ten oprávnený dopravca taxislužby, ktorý disponuje s platným povolením pre prevádzkovanie taxislužby a uhradí miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, okrem vymenovaných stanovíšť môže využívať aj spoplatnené mestské parkoviská, ktorých v meste je viac ako tisíc.   

Z iniciatívy  Mestskej rady  návrh VZN bol doplnený s povinnosťou dopravcu taxislužby označiť vozidlo s evidenčnou nálepkou vydanou mestom. Oprávnenému dopravcovi taxislužby mesto vydá bezplatne evidenčnú nálepku, ktorú je povinný nalepiť do ľavého dolného rohu čelného skla vozidla. Na evidenčnej nálepke sú nasledovné údaje: erb mesta, názov mesta, text: TAXISLUŽBA, evidenčné číslo nálepky, doba platnosti.

Dodržanie ustanovení VZN kontroluje mestská polícia. Okrem iného aj to, či taxikár má potrebné doklady a či na prepravu osôb používa vozidlo, na ktoré je vydané povolenie.