Od januára zmena v podmienkach Vernostnej karty v záujme dieťaťa a žiaka

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede na základe pripomienok riaditeľov škôl a školských zariadení a Centra sociálnej starostlivosti bol prijatý nárvh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. V dôsledku prijatej úpravy, ktorá je účinná od 1. januára 2018, dochádza ku zmene v tom, že sa má prihliadať na splnenie podmienok len u jedného z rodičov, a to v záujme dieťaťa.

 Pripomienky sa zakladali na skúsenostiach, ktoré súviseli so sledovaním podmienok pre účely poskytnutia zľavy na príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v základnej škole a materskej škole, v školskom klube detí pri ZŠ, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v detských jasliach, ako aj úhrad za poskytovanie stravy v školských jedálniach v materskej škole a v jedálni centra sociálnej starostlivosti.

Podľa doterajšieho zmenia sa splnenie podmienok pre vydanie Vernostnej karty sledovalo v každom prípade u oboch rodičoch dieťaťa, čo spôsobilo problémy v prípade rozvedených rodičov a rodičov-manželov, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti.

Podľa prijatej úpravy sa má v záujme dieťaťa sledovať splnenie podmienok len u jedného z rodičov.

S účinosťou od 1. januára 2018 dochádza ku zmene Zásad vydávania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda zo dňa 22. decembra 2010 v znení neskorších predpisov. V článku II. odsek 10 znie nasledovne:

V prípade platieb príspevku

a/ na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube pri ZŠ, v Základnej umeleckej škole, v centre voľného času,  v  dennom stacionári  Centra sociálnych služieb,

b/ úhrad za poskytovanie stravy v školských jedálniach ZŠ a v materských školách sa preveruje splnenie podmienok len u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, alebo žiaka. /pve/