Ohlásenie voľného pracovného miesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede, Školská 936/1 prijme učiteľa pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou telesná výchova  s nástupom od  9. 11. 2015.

Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie podľa zákona c.317/2009 Z.z. o pedagogickych zamestnancoch a odborných zamestnancoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlášky č.437/2009 Z.z. Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o pracovnú pozíciu, doklady o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi /fotokópia/, profesijný štruktúrovaný životopis, doklad o bezúhonnosti (výpis registra testov), doklad o zdravotnej a duševnej spôsobilosti, súhlas so spracúvaním osobných údajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania - 3.11. 2015

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu ZŠ,  alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením „Voľné pracovné miesto– neotvárať!“

V Dunajskej Strede dňa 27. okt. 2015

Ďalšie novinky
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
13.09.2021
Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ     Návrh Plánu kontrolnej...
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Oznámenie
11.06.2021
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo...
Výzva
16.11.2020
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v...