Ohlásenie voľného pracovného miesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede, Školská 936/1 prijme učiteľa pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou telesná výchova  s nástupom od  9. 11. 2015.

Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie podľa zákona c.317/2009 Z.z. o pedagogickych zamestnancoch a odborných zamestnancoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlášky č.437/2009 Z.z. Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o pracovnú pozíciu, doklady o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi /fotokópia/, profesijný štruktúrovaný životopis, doklad o bezúhonnosti (výpis registra testov), doklad o zdravotnej a duševnej spôsobilosti, súhlas so spracúvaním osobných údajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania - 3.11. 2015

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu ZŠ,  alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením „Voľné pracovné miesto– neotvárať!“

V Dunajskej Strede dňa 27. okt. 2015

Ďalšie novinky
Civilná ochrana
16.09.2019
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....