Ohlásenie voľného pracovného miesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede, Školská 936/1 prijme učiteľa pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou telesná výchova  s nástupom od  9. 11. 2015.

Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie podľa zákona c.317/2009 Z.z. o pedagogickych zamestnancoch a odborných zamestnancoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlášky č.437/2009 Z.z. Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o pracovnú pozíciu, doklady o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi /fotokópia/, profesijný štruktúrovaný životopis, doklad o bezúhonnosti (výpis registra testov), doklad o zdravotnej a duševnej spôsobilosti, súhlas so spracúvaním osobných údajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania - 3.11. 2015

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu ZŠ,  alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením „Voľné pracovné miesto– neotvárať!“

V Dunajskej Strede dňa 27. okt. 2015

Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017