Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 1/2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 17.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich v k.ú. Dunajská Streda, na parcele č.1986/1 ,pri rodinnom dome č. 1337/28 na  Žitnoostrovskej ulici v rozsahu: 

 

2 ks líp malolistých s obvodom kmeňa 98 cm a 110cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

Číslo parcely : 1986/1 v k.ú. Dunajská Streda

 

Dôvod výrubu: 

- narúšanie základov oplotenia patriaceho do vlastníctva pani Kataríny Bíberovej 

- odčerpávanie živín zo záhrady patriacej do vlastníctva pani Kataríny Bíberovej koreňovým  

  systémom predmetných  stromov 

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: laszlo [dot] varga [at] dunstreda [dot] eu

Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017