Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 1/2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 17.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich v k.ú. Dunajská Streda, na parcele č.1986/1 ,pri rodinnom dome č. 1337/28 na  Žitnoostrovskej ulici v rozsahu: 

 

2 ks líp malolistých s obvodom kmeňa 98 cm a 110cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

Číslo parcely : 1986/1 v k.ú. Dunajská Streda

 

Dôvod výrubu: 

- narúšanie základov oplotenia patriaceho do vlastníctva pani Kataríny Bíberovej 

- odčerpávanie živín zo záhrady patriacej do vlastníctva pani Kataríny Bíberovej koreňovým  

  systémom predmetných  stromov 

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: laszlo [dot] varga [at] dunstreda [dot] eu

Ďalšie novinky
Oznámenie
01.06.2020
Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2019
16.04.2020
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...