Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 2/2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 18.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich v k.ú. Dunajská Streda, na parcele č.2388/1 . 

 

1 ks lipy  malolistej s obvodom kmeňa 120cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou

 

Číslo parcely : 2388/1 v k.ú. Dunajská Streda

 

Dôvod výrubu: 

- bráni prenikaniu slnečného svitu do kancelárií budovy pobočky Daňového úradu Dunajská Streda 

- nadmerné množstvo škodcov

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: laszlo [dot] varga [at] dunstreda [dot] eu

Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017