Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 2/2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 18.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich v k.ú. Dunajská Streda, na parcele č.2388/1 . 

 

1 ks lipy  malolistej s obvodom kmeňa 120cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou

 

Číslo parcely : 2388/1 v k.ú. Dunajská Streda

 

Dôvod výrubu: 

- bráni prenikaniu slnečného svitu do kancelárií budovy pobočky Daňového úradu Dunajská Streda 

- nadmerné množstvo škodcov

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: laszlo [dot] varga [at] dunstreda [dot] eu

Ďalšie novinky
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
13.09.2021
Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ     Návrh Plánu kontrolnej...
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Oznámenie
11.06.2021
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo...
Výzva
16.11.2020
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v...