Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku