Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

Úradná tabuľa

Mesto Dunajská Streda, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní §18, §21 ods. 1 a podľa §38 zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň: 18.09.2023 o 9.45 hod. so stretnutím na parc. č. 2089/1 v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznámenie_0.pdf Veľkosť:

154.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť