Plán verejných obstarávaní

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2024
Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota zákazky celkom bez DPH (€) Predpokladaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania
Obstaranie ZaD územného plánu č. 19/2023 4 166,67 € 1. kvartál 2024
Umiestnenie túlavých psov do karantény a poskytovanie s tým súvisiacich služieb 9 000,00 € 1. kvartál 2024
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telefóny 120 000,00 € 1. kvartál 2024
Prevádzka, podpora a ďalší vývoj mobilnej aplikácie mesta Dunajská Streda "DS APP" 40 000,00 € 1. kvartál 2024
Nákup vernostných licencií a rozšírenie existujúceho antivírusového softvéru ESET 36 000,00 € 1. kvartál 2024
IS FlexiBin DS - rozšírenie štatistických parametrov, zabezpečenie cloudového riešenia, poskytovanie podpory, prevádzky a údržby 60 000,00 € 1. kvartál 2024
Údržba a prevádzka nástroja na monitorovanie zariadení, technológií a služieb, nákup softvéru 208 000,00 € 3. kvartál 2024
Čistiace a hygienické potreby pre mesto Dunajská Streda  58 333,33 € 1. kvartál 2024
Deratizačný a dezinsekčný materiál 33 333,33 € 1. kvartál 2024
Jarná deratizácia na území mesta Dunajská Streda 11 666,67 € 1. kvartál 2024
Dodávka a montáž detských hracích prvkov na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí v materských školách Dunajská Streda 33 333,33 € 1. kvartál 2024
Vypracovanie PD_Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie SNP 12 500,00 € 1. kvartál 2024
Vypracovanie PD_MŠ Rybný trh - spojovacia chodba + spoločná jedáleň 9 583,33 € 1. kvartál 2024
Vypracovanie PD - dopravné stavby : Obnova krytu parkoviska na Železničnej ul. 6 250,00 € 1. kvartál 2024
Vypracovanie PD - dopravné stavby : Vyvýšená križovatka na ul. Gy. Szabóa 10 000,00 € 1. kvartál 2024
Vypracovanie PD - dopravné stavby : Priechod pre chodcov TESCO 2 500,00 1. kvartál 2024
Vypracovanie PD - dopravné stavby : Vyznačenie VDZ na križovatke Zelená - Vajanského 2 083,33 € 1. kvartál 2024
Obnova a údržba dopravných značiek na území mesta Dunajská Streda“ 65 000,00 € 1. kvartál 2024
Vypracovanie PD - dopravné stavby : Cyklotrasa Galantská cesta 10 000,00 € 1. kvartál 2024
Vypracovanie PD - dopravné stavby : Vyvýšená križovatka Ádorská - Táborová 6 250,00 € 1. kvartál 2024
Vypracovanie PD - dopravné stavby : Vyvýšená križovatka Malodvornícka 10 000,00 € 1. kvartál 2024
Mechanické čistenie na území mesta Dunajská Streda 62 500,00 € 1. kvatál 2024
Dodávka vriec na odpad pre mesto Dunajská Streda 10 833,33 € 2. kvartál 2024
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja 370 833,33 € 2. kvartál 2024
Čistenie kanalizačných odtokov na splaškové vody 55 000,00 € 2. kvartál 2024
Rekonštrukcia Záhradníckej ulice 200 000,00 € 2. kvartál 2024
Vybudovanie chodníka na ulici Gyulu Szabóa 100 000,00 € 2. kvartál 2024
Rekonštrukcia Jilemnickej ulice 304 166,67 € 2. kvartál 2024
Rekonštrukcia Kukučínovej ulice 122 500,00 € 2. kvartál 2024
Výbehy pre psov 17 000,00 € 2. kvartál 2024
Vybudovanie autobusových zastávok 52 083,33 € 2. kvartál 2024
Vybudovanie zábran proti vjazdu - výsuvný stĺpik 16 666,67 € 2. kvartál 2024
Rekonštrukcia Rad Pókatelek 27 500,00 € 2. kvartál 2024
Rekonštrukcia Kamenného kríža + Pieta (ul.Gyulu Szabóa) 4 350,00 € 2. kvartál 2024
Rekonštrukcia Kalvárie (cintorín) 11 250,00 € 2. kvartál 2024
Výmena svietidiel (LED sietidlá) MŠ (Nám. Priateľstva) 31 166,67 € 3. kvartál 2024
Rekonštrukcia križovatky - vybudovanie spomaľ. retardéra - Malodvornícka cesta 70 833,33 € 3. kvartál 2024
Ukľudnenie dopravy - Gabčíkovská cesta 25 000,00 € 3. kvartál 2024
MŠ Rybný trh - spojovacia chodba + spoločná jedáleň 100 000,00 € 3. kvartál 2024
Jesenná deratizácia na území mesta Dunajská Streda 11 666,67 € 3. kvartál 2024
Dodávka a montáž detských hracích prvkov na území mesta Dunajská Streda 25 000,00 € 3. kvartál 2024
Dodanie plastových zberných nádob na komunálny odpad  20 833,33 € 3. kvartál 2024
Ozvučenie a osvetlenie slávnostných podujatí na území mesta Dunajská Streda v roku 2025 25 000,00 € 4. kvartál 2024
Žitnoostrovský jarmok 2024 - prenájom reklamných plôch 650,00 € 3. kvartál 2024
Prenájom veľkostanov, stanov a potrebného príslušenstva 47 000,00 € 1. kvartál 2024
Poskytovanie bezpečnotechnickej služby (BOZP) a služby požiarnej ochrany (OPP) 36 960,00 € 1. kvartál 2024
Elektrická energia nadlimitná zákazka 3. kvartál 2024
Zabezpečenie silvestrovského ohňostroja pre mesto Dunajská Streda – 2024 5 000,00 € 4. kvartál 2024