Podanie žiadosti o informáciu a sprístupnenie informácie

 

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informáciu

Miesto:
Žiadosť o poskytnutie informácie možno zaslať na adresu:
Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Kontakt: 031/5903916
fax: 031/5903916
e-mail: info [at] dunstreda.eu 
Informáciu možno žiadať, požiadať:

 1. písomne, faxom, elektronickou poštou - nepretržite
 2. osobne, telefonicky - v pracovných dňoch v úradných hodinách okrem stredy, kedy možno žiadať do 16.00 hod. resp. v mesiaci júl a august do 15.30 hod.

Spôsob podania žiadosti:

 1. ústne
 2. písomne
 3. telefonicky
 4. faxom
 5. elektronickou poštou

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mesto vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní,  potrebné údaje doplnil. 

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:

Povinná osoba sprístupní informáciu:

 1. ústne
 2. nahliadnutím do spisu
 3. vyhotoviť si odpis alebo výpis
 4. odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 5. sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami
 6. faxom
 7. telefonicky
 8. poštou
 9. elektronickou poštou.