Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 

Výzva

mesta Dunajská Streda

na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu

„Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“

 

Mesto Dunajská Streda zverejňuje

výzvu

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“.

 

I. Všeobecné informácie týkajúce sa programu

 

1. Názov programu

Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018

2. Vyhlasovateľ

Mesto Dunajská Streda

3. Cieľ programu

Podpora všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov

4. Oblasť podpory

a) telesná kultúra a šport,

b) kultúrne aktivity,

c) sociálna pomoc, humanitárna starostlivosť, zdravotnícka starostlivosť,

d) vzdelávanie, výchova.

5. Časové obdobie programu

Kalendárny rok 2018

6. Finančné zabezpečenie programu

Dotácia z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2018

 

 

II. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu

 

  1. Oprávnení žiadatelia

Právnické a fyzické osoby - podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom v meste Dunajská Streda, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Dunajská Streda alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Dunajská Streda.

 

  1. Termín podania žiadosti

Termín: od 1.01. 2018 do 31.01.2018 (vrátane).

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť do uvedeného termínu do podateľne MsÚ v Dunajskej Strede alebo zaslať poštou v jednom vyhotovení (za deň doručenia žiadosti poštou sa považuje dátum na pečiatke pošty) na adresu:                                                                                                       

Mestský úrad Dunajská Streda

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda

Obálku je potrebné označiť názvom programu: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“.

  1. Podmienky poskytnutia dotácie

a)       včas podaná úplná žiadosť na predpísanom formulári s požadovanými prílohami,

b)       žiadateľ nemá nedoplatok voči mestu,

c)       žiadateľ má vyrovnaný vzťah k rozpočtu mesta,

d)       žiadateľ nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta

v predchádzajúcom kalendárnom roku

e)       výpis z registra trestov právnickej osoby 

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie.

  1. Oprávnené náklady projektov

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky  žiadateľov, medzi ktoré patria najmä: cestovné náhrady, stravné, honoráre, odvedená daň, odvody do poistných fondov, na úrazové poistenie, materiál a služby.

Kapitálové výdavky môžu byť akceptované len vo výnimočných prípadoch.

Finančné prostriedky poskytnuté na dotáciu sa nesmú použiť na nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, omamných látok, zbraní a streliva.

  1. Termíny realizácie projektov

- začiatok realizácie:      od   01. 01. 2018 

- ukončenie realizácie:    k    31.12.  2018

  1. Rozpočet programu

Celková výška finančných prostriedkov je určená v rozpočte mesta Dunajská Streda na rok 2018.

III. Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí  o dotáciu

a čerpaní dotácie

  1. Posudzovanie žiadostí o dotáciu

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom kapitoly, z ktorého sa poskytuje dotácia, priebežne a operatívne posudzuje doručené žiadosti, ich formálny a vecný súlad s podmienkami uvedenými vo výzve. Nekompletné žiadosti navrhne vyradiť z procesu posudzovania.

Žiadosti bez zásadných formálnych a vecných nedostatkov posúdi príslušná komisia Mestského zastupiteľstva pre danú oblasť (ďalej len „komisia“). Nekompletné žiadosti a žiadosti podané po stanovenej lehote komisia vyradí z procesu posudzovania.

O poskytnutí dotácie rozhoduje:

a)      komisia do výšky 1000 eur vrátane,

b)     Mestské zastupiteľstvo nad 1000 eur.

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

  1. Uzatvorenie zmluvy

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom kapitoly, z ktorého sa poskytuje dotácia, písomne oznámi žiadateľom výsledky schvaľovacieho procesu a s vybranými žiadateľmi uzavrie zmluvu o poskytnutí dotácie                                                                        

  1. Čerpanie dotácie

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia, najneskôr do 31.12.2018. Vyúčtovanie sa predkladá na formulári, ktorý je súčasťou tejto výzvy, najneskôr do 15. 01.2019.

Vyúčtovanie musí obsahovať vyhodnotenie projektu, fotodokumentáciu, financovanie projektu a kópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie dotácie.

Prijímateľ dotácie je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do 15.01.2019 na účet mesta, z ktorého boli poskytnuté. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov.

V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší povinnosť použiť dotáciu na dohodnutý účel, je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy mesta vrátiť poskytnutú dotáciu mestu v plnej výške. Mesto je oprávnené požadovať vrátenie dotácie aj v prípade, ak prijímateľ nedodrží lehotu určenú na predloženie vyúčtovania použitia poskytnutej dotácie.

 

IV. Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu

a)        čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči Mestu žiadne nedoplatky,

b)       čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii a že nie je voči nemu vedené exekučné konanie,

c)        aktuálny výpis z príslušného registra (z obchodného registra, zo živnostenského registra,  z registra záujmových združení právnických osôb, z registra neziskových  organizácií, z registra nadácií a pod.), kópia stanov občianskeho združenia  potvrdená Ministerstvom vnútra SR, potvrdenie o registrácii cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, zriaďovateľská listina školy spolu s aktuálnym potvrdením zriaďovateľa.

d)       v súvislosti s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace. 

                                                                 

JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta

V Dunajskej Strede dňa 15.12.2017

PrílohaVeľkosťPrevziať
Žiadosť o dotáciu72 KBPrevziať