Poplatky za odpad na rok 2019 sa zvýšili, zľavy naďalej platia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poplatky za odpad na rok 2019 sa zvýšili,  zľavy naďalej platia

V Dunajskej Strede v roku 2019 došlo k 10% -nému zvýšeniu miestneho poplatku za komunálny odpad. Rozhodlo o tom na svojom poslednom, decembrovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Stanovenie vyššieho poplatku za komunálny odpad je následkom novelizácie príslušného zákona. Zmeny museli do svojho rozpočtu premietnuť aj obce a mestá. Podľa novelizovaného zákona pre obce sa zvýši poplatok, ktorý zaplatia za uloženie odpadu na skládke. Tvorcovia zákona touto právnou úpravou chcú dosiahnuť to, aby sa v budúcnosti zvýšil podiel selektovaného komunálneho odpadu. V našom meste tento podiel je iba 20 percentný, preto objem selektovaného odpadu je potrebné zvýšiť. Čím menej odpadu uloží mesto na skládke, tým menej má aj zaplatiť. Výšku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v našom meste stanovuje od 1. 1. 2019 všeobecne záväzné mestské nariadenie č. 12/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda, ktoré novelizovalo VZN č. 14/ 2016. V súčasnosti platné VZN určuje aj okruh daňovníkov, ktorí majú nárok na rôzne zľavy, takisto aj podmienky, za akých správca dane môže znížiť sadzbu poplatku, ďalej aké potvrdenia treba k žiadosti predložiť a aké sú lehoty na podanie žiadostí. Doteraz platné rôzne zľavy ostávajú v Dunajskej Strede nezmenené. /Na webovej stránke mesta sú zverejnené úplné znenia týchto VZN/. /pve/