Poplatky za odpad a zľavy sa nezmenili na rok 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Výška miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2018 a rôzne zľavy ostávajú v Dunajskej Strede nezmenené. Tento poplatok teda zostáva na minuloročnej úrovni, vtedy však došlo k 6 percentnému zníženiu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Niektoré zľavy sú automatické, niektoré treba žiadať. Nižšie nájdete potrebné podrobnejšie informácie.

Výšku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v našom meste stanovuje všeobecne záväzné mestské nariadenie  č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda, ktoré bolo novelizované dvakrát. / VZN č. 22/2015VZN č. 2016/14/.

Tieto nariadenia určujú jednak okruh daňovníkov, ktorí majú nárok na rôzne zľavy. Určia aj podmienky, za akých správca dane môže znížiť sadzbu poplatku, ďalej aké potvrdenia treba k žiadosti predložiť a aké sú lehoty na podanie žiadostí. /Na webovej stránke mesta sú zverejnené úplné znenia týchto VZN./

Príslušný odbor Mestského úradu upozorňuje občanov oprávnených na zľavy, že ak chcú zľavy uplatniť na rok 2018, majú aj tento rok podať písomnú žiadosť, bez ohľadu nato, že zľavy im boli priznané už aj v minulom roku.  Výnimkou sú daňovníci, ktorým zľavy prislúchajú automaticky.

Na zľavy, čiže na zníženú sadzbu poplatku za odpad majú nárok fyzické osoby v nasledovných prípadoch.

Znížená, 50 percentná sadzba sa vyrubuje osobe, ktorá dovŕšila 70. rok veku, ak v byte alebo rodinnom dome býva sám, alebo s manželkou/manželom. Tieto fyzické osoby nemusia podávať žiadosť o zníženie poplatku, zľava im prislúcha automaticky.

Nárok na zníženú 50 percentnú sadzbu majú aj občania vo veku od 62 do 69 rokov, ktoré nie sú samostatne zárobkovo činné, alebo nie sú v pracovnom pomere a nebývajú s osobami, ktoré sú samostatne zárobkovo činné. Túto skutočnosť však musia preukázať predložením potvrdenia od Sociálnej poisťovne. Príslušné tlačivo je k dispozícii na Mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu. Žiadosť môžu podať po celý rok, nie je stanovená lehota.

Zníženú 50 percentnú sadzbu má aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom tzv. preukazu ZŤP a žije v byte, alebo rodinnom dome sám, alebo s manželkou/manželom, prípadne opatrovateľom, alebo iba s osobou,  ktorá tiež disponuje so  ZŤP preukazom. Oprávnené osoby, čiže majitelia ZŤP-preukazov musia o poskytnutie zľavy požiadať, pričom k žiadosti treba predložiť fotokópiu preukazu ZŤP. Žiadosť môžu podať po celý rok.

Na zníženú 50 percentnú sadzbu má nárok aj osoba v hmotnej núdzi, musí však tiež podať žiadosť. Aj v tomto prípade je nutné predložiť potvrdenie od príslušného orgánu o tom, že je v hmotnej núdze. Tieto osoby musia podať žiadosť do 31. januára 2018.

Žiadosti a potvrdenia treba odovzdať na radnici v kancelárii prvého kontaktu. Pri okienku č. 3 sa vydávajú tlačivá, ktoré možno hneď vyplniť. Bližšie informácie poskytnú v kancelárii prvého kontaktu pri okienku č. 3. (pve)