Poplatok za odpad na rok 2021: výrazné zľavy pre seniorov nad 70 rokov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poplatok za odpad na rok 2021: výrazné zľavy pre seniorov nad 70 rokov

Od 1. 1. 2021 v Dunajskej Strede nadobudlo účinnosť nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady č. 21./2020, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8. decembra 2020.

Najpodstatnejšia zmena sa týka seniorov nad 80 rokov, táto skupina Dunajskostredčanov je totiž oslobodená od povinnosti platenia poplatku za komunálny odpad. Ďalej občania, ktorí v roku 2021 dovŕšia 75 rokov a nedovŕšia 80 rokov veku, majú nárok na 50 %-nú zľavu, a napokon seniori, ktorí  v tomto roku dovŕšia 70 rokov, ale nedovŕšili 75 rokov veku, získajú nárok na 20 %-nú zľavu. Uvedené zľavy sú automatické, netreba podať žiadosť.

Podobné zľavy platia pre uvedenú skupinu seniorov aj prípade dane z nehnuteľnosti, o nich budeme informovať v samostatnom článku.

Zavedenie uvedených zliav od januára roku 2021 umožnuje príslušný zákon účinný od tohto dátumu.

Nižšie informujeme o podrobnostiach nového všeobecne záväzného mestského nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady, o oprávnených osobách, ktoré majú nárok na rôzne zľavy, o potrebných potvrdeniach ako aj o lehotách na ich podanie.

Znížená 50 %-ná sadzba poplatku automaticky platí aj pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom tzv. preukazu ZŤP, ak ju žiadali oprávnene už aj v roku 2020. Zľavu obdržia bez podania žiadosti aj v roku 2021.

Kedy je potrebné podať žiadosť o uplatnenie nároku na zľavu na rok 2021? V nasledujúcich prípadoch.

Zníženú 50 %-nú sadzbu má stanovenú aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom tzv. preukazu ZŤP, ale v roku  2020 nepodala žiadosť, alebo ešte nebola oprávnená žiadať túto zľavu. Oprávnené osoby, čiže majitelia ZŤP-preukazov musia teraz o poskytnutie zľavy požiadať, pričom k žiadosti treba predložiť fotokópiu preukazu ZŤP. Žiadosť môžu podať po celý rok.

Na zníženú 50 %-nú sadzbu má nárok aj osoba v hmotnej núdzi, musí však tiež podať žiadosť. Zníženie sa vzťahuje aj na maloleté dieťa oprávnenej osoby. Aj v tomto prípade je nutné predložiť potvrdenie od príslušného orgánu o tom, že je v hmotnej núdzi.

Na zníženie poplatku za komunálny odpad o 90 %  má nárok osoba, ktorá na základe hodnoverných dokladov preukáže , že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo nezdržiaval na území mesta Dunajská Streda, ale musí podať žiadosť. Od študenta sa nevyžaduje potvrdenie o prechodnom ubytovaní, alebo o prechodnom pobyte v prípade, ak študuje v zahraničí alebo na území SR vo vzdialenosti nad 80 km od Dunajskej Stredy. U zamestnanca, ktorý pracuje mimo DS na území SR a je tam ubytovaný, je potrebné doložiť potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce a potvrdenie aj o ubytovaní, prípadne nájomnú zmluvu s potvrdením správcu bytu o platení nájomného, alebo potvrdenie o prechodnom pobyte. To isté platí aj v prípade osôb, ktorí pracujú  v zahraničí do 60 kilometrov od Dunajskej Stredy, tí majú predložiť aj potvrdenie o ubytovaní, alebo nájomnú zmluvu spolu s potvrdením prenajímateľa alebo správcu bytu o platení nájomného, nie staršie, ako 3 mesiace. Osoba, ktorá pracuje ako vodič vykonávajúci medzinárodnú nákladnú dopravu, má predložiť potvrdenie zamestnávateľa o počte pracovných dní, počas ktorých sa vodič zdržiaval v zahraničí.

Dôležité upozornenie, že dotyčná osoba v prípadoch, uvedených v predchádzajúcom odseku, v zmysle mestského nariadenia nárok na zníženie poplatku môže uplatniť najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, čiže do konca marca roku 2022. Ak žiadosť podá z rôznych dôvodov  až ku koncu obdobia, bude mu vyrubená pôvodná výška poplatku a až následne môže požiadať o vrátenie preplatku.

Aké sú termíny podania žiadosti o zľavy?

Mestský úrad v Dunajskej Strede doporučuje občanom, aby podľa možností svoje žiadosti o poskytnutie zľavy z poplatku za komunálny odpad a potrebné potvrdenia podali vo vlastnom záujme do konca marca 2020. V tomto prípade Mestský úrad už pri určení výšky poplatku na rok 2021 môže zohľadniť aj zľavu a tým pádom bude v rozhodnutí vyrubená už zľavnená suma.

Žiadosti a potvrdenia sa mali doteraz odovzdať na radnici v kancelárii prvého kontaktu. Pri okienku č.3 boli k dispozícii aj tlačivá na vyplnenie. Vzhľadom nato, že platia prísnejšie pravidlá lockdownu, aj kancelária prvého kontaktu funguje v obmedzenom režime. Preto Mestský úrad žiada občanov, aby svoje žiadosti aj s prílohami prioritne poslali poštou, alebo e-mailom na nižšie uvedené kontakty.

Žiadosti sa môžu podávať po celý rok. Príslušné tlačivo, ktoré treba vyplniť, sa dá stiahnuť z webovej stránky mesta: https://dunstreda.sk/tlaciva

Bližšie informácie podávajú na telefónnom čísle  +42131/5903951, alebo sú k dispozícii referentky na nasledujúcich kontaktoch:

beata [dot] nagy [at] dunstreda [dot] eu

maria [dot] kepesiova [at] dunstreda [dot] eu

tunde [dot] ocenasova [at] dunstreda [dot] eu

 

Vzhľadom na súčasnú kritickú pandemickú situáciu Mestský úrad žiada, aby pre občania, ktorí  žiadosti pošlú elektronicky, alebo poštou, pre uľahčenie komunikácie nech uvádzajú aj svoje telefónne číslo a mailovú adresu.

Úplný text mestského všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda na rok 2021 nájdete tu: https://dunstreda.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia-2020-0  (pve)