Pozvánka na zasadnutie MsZ

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V budove radníce v Dunajskej Strede vo veľkej zasadačke sa koná 21. marca 2017 o 15,00 hodine 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Rokovanie mimo plánu zasadnutí zvolal primátor mesta Zoltán Hájos podľa článku 8 bodu 3. písm. a) Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti na ustanovenie § 13 odseku (4) zákona SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na programe zasadnutia je deväť bodov. V úvode zasadnutia bude prerokovaný návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 a správa o činnosti mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2016. Poslanci ďalej prerokujú a schvália návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda. Na programe bude aj návrh na schválenie budúceho odplatného prevodu nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Dunajská Streda do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja, a to pozemkov zastavaných stavbou „Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507 – II/572 Dunajská Streda“ na križovatke Hlavnej a Galantskej ulice. Poslanci prerokujú aj návrh na novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. /pve/