Právne predpisy

 • Ústava Slovenskej republiky č.460/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
 • Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.502/2001 Z.z.  o finančnej kontrole a o vnútornom audite v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmenách v sústave finančných            orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a  s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
 • Zákon č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a  o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplne znenie č.27/2009 Z.z.)
 • Zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • Zákon č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 137/2010 o ovzduší
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (Úplne znenie č.409/2006 Z.z.) Vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
 • Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • Zákon 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
 • neskorších   predpisov
 • Zákon č.96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
 • neskorších   predpisov
 • Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších   predpisov (tlačový zákon)
 • Zákon č. 270/1995  o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 184/1999 Zb. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších   predpisov
 • Zákon č. 154/1994  o matrikách   v znení neskorších predpisov
 • zákon č.  300/1993 o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách
 • Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • Zákon 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.377/2004  Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Do Zbierky zákonov  Slovenskej  republiky možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade, prízemie, č. dverí 112, I. poschodie č.dverí 213 alebo na webovej stránke: www.jaspi.justice.gov.sk

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Do všeobecne záväzných nariadení mesta Dunajská Streda možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade I. poschodie, č. dverí 215 alebo na webovom sídle mesta: www.dunstreda.sk