Právomoci, kompetencie

Spôsob zriadenia mesta:

Mesto  Dunajská  Streda  bolo zriadené zákonom  č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení   a to  dňom volieb  do orgánov  samosprávy obcí t.j. dňom 23. - 24.11.1990

Právomoci a kompetencie mesta:

Kompetencie mesta, a teda právomoci a pôsobnosť mesta sú dané :

  • Ústavou Slovenskej republiky
  • zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  • všeobecne  záväznými nariadeniami mesta  na úseku samosprávnych činností

Organizačná štruktúra mesta a mestského úradu:

Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda je zastupiteľský zbor mesta zložený z 25 poslancov,  zvolených  obyvateľmi mesta na  obdobie 4  rokov. Funkčné  obdobie  poslancov  končí zložením  sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta  je predstaviteľom mesta  a najvyšším výkonným orgánom  mesta,  ktorého  volia  obyvatelia  mesta  na obdobie 4 rokov.
        
Mestské zastupiteľstvo zriadilo tieto svoje orgány :

  1. mestská rada
  2. komisie mestského zastupiteľstva

Osobitné postavenie  má hlavný kontrolór  mesta Dunajská Streda, ktorého   volí   mestské   zastupiteľstvo   na 6 rokov. Hlavný  kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.