Program OH

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

P r o g r a m  o d p a d o v é h o  h o s p o d á r s t v a

m e s t a
                   
D u n a j s k á  S t r e d a

 

1. ÚVOD

      Odpadom je v zmysle zákona  o odpadoch vec,  ktorej sa chce jej držiteľ  /fyzická  resp. právnická osoba/  zbaviť,  alebo  je v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov povinný sa jej  zbaviť

Odpady vznikajú  prakticky pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Látky, ktoré  ďalej nemôžeme alebo z  ekonomických dôvodov nechceme využiť, vo všeobecnosti pokladáme za odpad.  Vzhľadom na to, že odpady často obsahujú látky,  ktoré ohrozujú zložky životného prostredia  je ich hromadenie závažný ekologický problém.  Jeho riešenie musí zaujímať  prioritné postavenie s minimalizovaním negatívnych vplyvov na životné prostredie  pri celkovom komplexnom riešení odpadového hospodárstva  Odpady sú významným zdrojom druhotných surovín, ktorých využívanie nadobúda stále väčší význam.

Vzhľadom na celospoločenský charakter  problémov súvisiacich  s odpadovým hospodárstvom, je nevyhnutné tieto riešiť koncepčne  s presne stanovenými cieľmi a postupmi.

Z uvedeného dôvodu bol v roku 1993  prijatý Program odpadového hospodárstva SR.  V nadväznosti na POH SR bol  vypracovaný POH okresu Dunajská Streda, ktorý predstavil základnú koncepciu odpadového hospodárstva v okrese pre 3 časové obdobia /1993-1996, 1997-2000  a  2000 - 2005/  .V POH okresu Dunajská Streda do roku 2000, ktorý bol  vydaný v roku 1997 boli spresnené ciele a opatrenia pre druhé časové obdobie, pričom sa vychádzalo zo skúseností z prvej  základnej koncepcie na obdobie rokov 1993 - 1996. Opatrenia a ciele  pre obdobie rokov 2000 - 2005 mali byť  pôvodne formulované v rámci vyhodnotenia a  aktualizácie POH okresu do roku 2000.

V súlade s horeuvedenými skutočnosťami bol vypracovaný aj POH mesta Dunajská Streda.

Vzhľadom na platnosť novej právnej úpravy pre oblasť odpadového hospodárstva  od 1.7.2001, po nadobudnutí účinnosti zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  /ďalej iba "nový zákon o odpadoch"/  bolo  potrebné  miesto aktualizácie POH okresu do roku 2000 vypracovať nový  POH mesta Dunajská Streda do roku 2005,  pretože v rámci novej  právnej úpravy pre oblasť odpadového hospodárstva ide o závažné zmeny okrem iného aj v oblasti tvorby programu odpadového hospodárstva  /ďalej iba "program"/

Z analýzy vyhodnotenia plnenia opatrení na dosiahnutie cieľov  POH mesta do roku  2000 vyplynulo, že predchádzajúce programy splnili svoj  účel  a stanovili hlavné smerovanie rozvoja odpadového hospodárstva na území mesta Dunajská Streda.

Vyhodnotenie plnenia opatrení  na dosiahnutie cieľov  odpadového hospodárstva pre obdobie rokov 1996 - 2000 a desaťročné skúseností s uplatňovaním právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva boli základom pre tvorbu tohto nového POH mesta Dunajská Streda do roku 2005.

 

čítať ďalej...

PrílohaVeľkosťPrevziať
Súbor poh-2002.rtf270.78 KBPrevziať