Prvé kolo volieb prezidenta bude 16. marca

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Prvé kolo volieb prezidenta bude 16. marca

V Slovenskej republike 16. marca bude prvé kolo voľby prezidenta. Ak ani jeden z kandidátov v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu odvzdaných platných hlasov , druhé kolo sa koná 30. marca 2019.

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00  hod. V Dunajskej Strede sa bude voliť v 18-tich  volebných okrskoch.

Mestský úrad v Dunajskej Strede  25 dní predo dňom konania volieb doručí do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a ďalšie potrebné informácie.  Oznámenie sa doručuje sa aj v jazyku národnostnej menšiny.

Hlasovací preukaz aj na počkanie

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Avšak obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, a to najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019 pre prvé kolo; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

V listinnej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dnom konania volieb. Obec hlasovací preukaz zašle voličovi doporučenou zásielkou na adresu trvalého pobytu, alebo na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti, najneskôr tri dni od doručenia žiadosti.

V elektronickej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Voliči, ktorí chcú získať hlasovací preukaz, svoje žiadosti nech zašlú na nasledovnú mailovú adresu: agnesa [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu, andrea [dot] venova [at] dunstreda [dot] eu . Obec hlasovací preukaz zašle voličovi doporučenou zásielkou na adresu trvalého pobytu, alebo na korešpondenčnú adresu, uvedenú v žiadosti, najneskôr tri dni od doručenia žiadosti. 

Ako požiadať o prenosnú volebnú schránku

O prenosnú volebnú schránku možno požiadať na telefónnych číslach: 0918/607-318 a 0917/ 767-245.  V deň volieb túto požiadavku je možné tlmočiť aj členom volebnej komisie. Na uvedených telefónnych číslach sa dá skontrolovať, či volič je zapísaný do zoznamu voličov, či sú jeho osobnú údaje správne, okrem toho poskytnú aj ďalšie informácie ohľadne volieb.

Spôsob hlasovania

Oprávnený volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. Dostane prázdnu obálku s odtlačkom pečiatky obce a hlasovací lístok. Volič následne vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov a zakrúžkuje poradové číslo vybraného kandidáta. Hlasovacie lístky upravené inak sú neplatné. Na hlasovacom lístku je uvedené meno 18-tich kandidátov na prezidenta.

 

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých, alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. /pve/

 

Info: https://dunstreda.sk/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-0