Radnica

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. septembra 1901 sa predstavitelia mesta rozhodli, že pre konečné umiestnenie úradov mesta kúpia dom na Hlavnej ulici č. 93tzv. dom Karola Pleyera, ktorý bol pôvodne postavený ako kaviareň.

K slávnostnému odovzdaniu budovy došlo dňa 4. októbra 1902. Vtedy bolo aj prvé verejné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Slávnostnú reč predniesol notár mesta, ktorý vyjadril svoju radosť nad tým, že mesto, respektíve obec dostali konečne stálu úradnú miestnosť, kde sa môže začať nerušene pracovať. Naplnila sa tým túžba, stará niekoľko desaťročí.

Miestnosti obecnej polície boli umiestnené na strane do dvora, bola tu strážnica a aj dve väzenské cely. Do nich sa zatvárali tí, ktorí rušili pouličný kľud. úradné miestnosti obce sa vlastne nachádzali na poschodí. V priebehu rokov bola budova viackrát renovovaná. V roku 1958 bola modernizovaná.

Predstaviteľmi mesta (hajtmanmi, mešťanostami, predsedami, starostami) boli: hajtmanom mestských častí Dunajskej Stredy a Nemesszegu v rokoch 1801–1808 bol Ferenc Sztriha, hajtmanom Tejedu János Bazsó. V neskorších rokoch boli starostami Mihály Túróczi, Ádám Petényi, Dániel Bíró, Simon Orosz, Vince Bazsó, Lőrinc Molnár. V rokoch 1923–1932 bol starostom Albert Patassy, v rokoch 1932–1945 Lajos Srenker. Po oslobodení vymenoval zbor povereníkov za predsedu miestneho národného výboru Jozefa Smidu, ktorý stál na čele zboru do 31. januára 1951. Za ním bol zvolený za predsedu Štefan Sever. Pri voľbách do miestnych národných výborov v roku 1957 bol za predsedu zvolený Tomáš Mátis, ktorý bol vo funkcii do roku 1960. V roku 1960 bol za predsedu zvolený Ladislav Rehák, potom v roku 1964 Jozef Gyurcsik. Funkciu tajomníka dostal Ladislav Rehák.

V roku 1994 sa dostalo vytvorenie nového vzhľadu mesta do vážneho stavu plánovania. Prestavy architekta Makovecza plánovali navrátenie starej patiny Hlavnej ulice. Medzi plánmi mesta figurovala medzi iným aj prestavba radnice. Radikálne spoločenské zmeny po 17. novembri 1989 mali vplyv aj na ďalší život mesta. Plénum Mestského národného výboru zvolilo dňom 15. decembra 1989 inžiniera Arpáda Tilajcsika za nového predsedu Mestského národného výboru.

Rok 1990 už celý prebiehal v znamení systémových zmien. Potom začala aj celková rekonštrukcia pléna. Plénum v novom zložení na svojom zasadnutí 28. februára zvolilo do kresla predsedu Mestského národného výboru Arpáda Öllősa, kandidáta za Nezávislú maďarskú iniciatívu, ktorého v prvých slobodných komunálnych voľbách v dňoch 23.-24. novembra 1990 zvolili za primátora mesta, ktorý svoju funkciu vykonával do komunálnych volieb v roku 1994. Zo šiestich kandidátov na post primátora mesta zvolili občania v komunálnych voľbách v roku 1994 za nového primátora mesta inžiniera Petra Pázmánya, ktorý v rokoch 1990-2009 vykonával funkciu primátora. Terajši primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos bol zvolený 25. apríla 2009.