REFERENDUM

Úradná tabuľa

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Oznámenie je možné doručiť:

•             v elektronickej forme na adresu: volby [at] dunstreda.eu

alebo

•             v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

najneskôr do 24. novembra 2022 do 24.00 hod. Na oznámenia doručené po tomto termíne sa neprihliada.

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Dunajská Streda a v čase referenda sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Mesta Dunajská Streda a v čase referenda sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať Mesto Dunajská Streda o voľbu poštou:

•    v listinnej forme  :   Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

a l e b o   
 
•    elektronicky: anna.kubovicova [at] dunstreda.euandrea.venova [at] dunstreda.eu

Žiadosť musí byť doručená: najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 2.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

 

Hlasovať mimo volebnej miestnosti môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov volič, ktorý má trvalý pobyt v územnom obvode okrskovej volebnej komisie, ako aj volič hlasujúci na základe hlasovacieho preukazu (napr. hospitalizovaný v nemocnici), ak o to požiadal obec a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebná komisiu a bol zapísaný do zoznamu voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

O hlasovanie mimo volebnej miestnosti môžete požiadať na tel. čísle: +421 31 590 39 17 , +421 918 607 318    a      +421 917 767 245.

 

 

Hlasovací preukaz na voľbu mimo svojej obce sa dá získať do 20. januára
Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Týka sa to len voliča, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku. Následne môže hlasovať v hociktorej volebnej miestnosti. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Hlasovacie preukazy vydávajú do 20. januára 2023 do 13.00 hod.

 

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: rozhodnutie_prezidentky_slovenskej_republiky_o_vyhlaseni_referenda.pdf Veľkosť:

207.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: referendum-informacie_pre_volica.pdf Veľkosť:

272.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: utvorenie_volebnych_okrskov_a_urcenie_volebnych_miestnosti_10.pdf Veľkosť:

117.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ziadost_o_volbu_postou_volica_ktory_ma_trvaly_pobyt_na_uzemi_slovenskej_republiky.docx Veľkosť:

20.69 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť