Riešenie migračných výziev v meste Dunajská Streda

Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako poskytovateľ, uzavrelo s Mestom Dunajská Streda ako prijímateľom, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP-Z302091DGK9-91-108 na realizáciu projektu s názvom: „Riešenie migračných výziev v meste Dunajská Streda“ (kód projektu v ITMS2014+: 302091DGK9). 

Projekt bol schválený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os: 9 – FAST CARE. Mestu bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 387 400,00 EUR, čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Konkrétny cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Realizácia vyššie uvedeného projektu prispela k zabezpečeniu základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky, ktoré sa dostali na územie SR v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.