Sčítanie obyvateľov 2021: elektronické samosčítanie štartuje 15. februára, asistované sčítanie bude prebiehať od apríla do konca októbra

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Sčítanie obyvateľov 2021: elektronické samosčítanie štartuje 15. februára, asistované sčítanie bude prebiehať od apríla do konca októbra

Na území Slovenskej republiky sa po 10 rokoch v tomto roku opäť uskutoční sčítanie obyvateľov a to aj napriek mimoriadnej situácii  spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Štatistický zber údajov sa v súlade s požiadavkami dnešnej doby po prvýkrát zrealizuje elektronickou formou, avšak dvoma spôsobmi a v dvoch etapách.

Prvá etapa bude odštartovaná 15. februára 2021 a potrvá do 31. marca 2021, teda 6 kalendárnych týždňov. Realizuje sa formou elektronického samosčítania obyvateľov, čiže vyplnením dotazníka prostredníctvom internetu.

Vzhľadom na aktuálnu, zhoršujúcu sa pandemickú situáciu boli v zmysle novely príslušného zákona upravené termíny druhej etapy zberu údajov. Začiatok druhej etapy, tzv. asistovaného sčítania sa presúva na 1. apríl 2021 a potrvá do 31. októbra 2021. V tomto období sa realizuje sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska. Službu asistovaného sčítania  môžu využiť tí obyvatelia, ktorí nemajú možnosť samosčítania elektronickou formou.

Štatistický úrad informoval primátorov a starostov o zmene termínu asistovaného sčítania

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) informoval starostov a primátorov listom o tejto skutočnosti ako aj o ďalších podrobnostiach v súvislosti so štatistickým zberom údajov. ŠÚ SR sa vo svojom liste primátorovi Dunajskej Stredy, Zoltánovi Hájosovi, poďakoval za doterajšiu a budúcu spoluprácu v rámci príprav a realizácie sčítania obyvateľov.

 V liste sa ďalej zdôvodňuje potrebu zmeny zákona v súvislosti so závažnosťou epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šírením COVID-19. Slovenská vláda  rozhodla o novelizácii príslušného zákona 20. januára 2021 a parlamentom bola schválená v zrýchlenom konaní. Hlavným dôvodom novely je ochrana zdravia najohrozenejšej vekovej skupiny počas globálnej epidémie koronavírusu. V zmysle  tejto zmeny sa asistované sčítanie obyvateľstva bude realizovať až v období od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021, aby si povinnosť sčítania mohli splniť aj obyvatelia, u ktorých neprichádza do úvahy alternatíva samosčítania elektronickou formou (napr. seniori, imobilní, zdravotne postihnutí, digitálne vylúčení).

Povinnosť sčítania má každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, alebo tzv. tolerovaný pobyt (špecifický typ pobytu, ktorý možno udeliť cudzincom najviac na 180 dní). Do formulára treba uviesť  stav platný k dátumu 1. január 2021.

Cieľom je, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo elektronicky do 31. marca

V najbližších týždňoch má obec v spolupráci so ŠÚ SR realizovať informačnú a propagačnú kampaň sčítania obyvateľstva so zameraním a dôrazom na elektronické samosčítanie sa obyvateľov, prípadne vyplnenie formulára za pomoci príbuzného alebo blízkej osoby. Jednoznačným cieľom kampane je, aby sa čo najviac obyvateľov obci sčítalo elektronicky – a čo možno najbezpečnejšie v súvislosti s pandémiou - v termíne od 15. februára do 31. marca.

Samosčítanie možno zrealizovať vyplnením formulára na www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

ŠÚ SR priebežne aktualizuje všetky relevantné opatrenia, metodické pokyny a ďalšie materiály k sčítaniu obyvateľov. Tieto informácie, vrátane metodických pokynov k financovaniu sčítania obyvateľov,  následne poskytne obciam.

V závere listu zaslanom primátorovi ŠÚ SR poznamenáva, že si vážia prístup obcí k štatistickému zberu údajov a dúfajú, že v úvode citovaná zmena zákona o sčítaní podporí ochranu zdravia a dopomôže ku kvalitným výsledkom.

Prioritou je ochrana osobných údajov

Projekt Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 prízvukuje, že za prioritu považuje ochranu osobných údajov obyvateľov. Všetky údaje poskytnuté ŠÚ SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi budú spracované výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím a krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov. /pve/