Smart plán mesta Dunajská Streda

SMART PLÁN MESTA DUNAJSKÁ STREDA

Projekt "Smart plán pre mesto Dunajská Streda".

Vážení spoluobčania,

dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie pripomienok k Štúdii uskutočniteľnosti “Smart plán mesta Dunajská Streda.” Dôvodom realizácie predkladaného projektu s názvom „Smart plán mesta Dunajská Streda” je zavádzanie moderných smart technológií  a smart riešení do verejného života v meste Dunajská Streda.

Ide o projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom prepojiť mestský informačný systém a externé senzory a smart zariadenia, potrebné pre získavanie a poskytovanie dát v rámci bezpečnosti obyvateľov, statickej dopravy mesta a parkovacej politiky, manažmentu verejného osvetlenia a ochrany ovzdušia. Predkladaná štúdia je Štúdiou uskutočniteľnosti pre Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie.

Táto Štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav v tejto oblasti riadenia v našom meste, rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry a prepojenie jednotlivých systémov.

Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie hospodárenia mestkých prevádzok, poskytovania kvalitnejších služieb mesta a zvýšenie bezpečnosti a kvality života občanov. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, dôsledný popis aktuálnej situácie mesta v tejto oblasti, základná analýza nákladov a prínosov projektu, stanovenie priorít a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu mesta po prípadnej budúcej úspešnej inštalácii a zavedení prevádzky nových IKT systémov.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: lubomir.domeny [at] dunstreda.eu  

Pripomienkovanie prebieha do 03.08.2020 (vrátane).

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:
Štúdia uskutočniteľnosti (dokument PDF)
Štúdia uskutočniteľnosti (dokument PDF)
Štúdia uskutočniteľnosti (dokument WORD)
Štúdia uskutočniteľnosti - prílohy (dokument PDF)
TCO (dokument EXCEL)
Test štátnej pomoci (dokument PDF)
Vzor pripomienkového formulára (dokument EXCEL)

Zverejnené dňa 21.07.2020.