SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja"

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 27.05.2022 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja“.

Na základe tejto skutočnosti Vás vyzývame, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno
nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Rozdeľovník:
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, Trnava
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 1
Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1
Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta 1
Mesto Sereď, Námestie republiky 10, 926 01 Sereď 1
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 16, 929 01 Dunajská Streda 1
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo 1
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9/207, 932 01 Veľký Meder
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 1
Mesto Skalica, Námestie slobody 145, 909 01 Skalica 1
Mesto Šaštín - Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže 1
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 1

Cookies