Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity navštívila Dunajskú Stredu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity navštívila Dunajskú Stredu

16. septembra po prvý raz prišla do Dunajskej Stredy na pracovnú návštevu Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity. Na prijatí splnomocnenkyne vlády a jej pracovníkov sa zúčastnili primátor mesta Zoltán Hájos, prednostka mestského úradu Júlia Bubniaková, vedúca sociálneho odboru Tímea Molnár, ako aj József Ravasz,  vedúci Výskumného ústavu romológie v Dunajskej Strede.

Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková zmapovala životné podmienky rómskej komunity v Dunajskej Strede. Primátor mesta Zoltán Hájos načrtol doterajšiu prácu v prospech rómskej komunity a povedal aj najpálčivejšie problémy. Spomedzi nich vyzdvihol, že v súčasnosti absentuje predtým dobre fungujúci sociálny program terénnej práce. Keďže samospráva nemá zabezpečenú možnosť konkurzu, tento nedostatok každodenne pociťujú. V súvislosti s týmto vyšli totiž predchádzajúce výsledky práce s rómami navnivoč, komunita upadla.  

Po rokovaní zavítala spolu s primátorom mesta Zoltánom Hájosom do rómskej osady na Kračanskej ceste. Primátor mesta Zoltán Hájos jej predstavil viacstupňový rozvojový program bývania. Po návšteve rómskej osady si pozreli Centrum rómskej komunity, kde by chceli pomáhať pri socializácii rómov a ich vzdelávaní. Primátor požiadal Andreu Bučkovú, aby umožnili samosprávam zapojiť sa do  súbehu o finančnú pomoc od štátu a európskej únie. Tieto financie totiž môžu pomôcť pri rozvoji a integrácii rómskej komunity do spoločnosti.