Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“

S Ú Ť A Ž   

 „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“

Mesto Dunajská Streda vyhlasuje súťaž na návrh krajinársko - architektonického riešenia obnovy  parku a parkoviska svätého Štefana v Dunajskej Strede  na parc. reg. „C“ č. 1687/1 v k.ú. Dunajská Streda. Riešené územie by malo slúžiť návštevníkom počas všedného dňa, ale zároveň by malo slúžiť na menšie hromadné príležitostné akcie. Mestský park v Dunajskej Strede sa nachádza medzi centrom mesta a parkom voľného času. Vyhlasovateľ na základe vyhodnotenia súťaže, menovanou a zriadenou porotou udelí finančnú odmenu  prvým 3 účastníkom súťaže.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov je stanovená do: 16.11.2020

Súťažné podklady si môžu súťažiaci prevziať v digitálnej forme osobne  na adrese vyhlasovateľa: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 29 01 Dunajská Streda, číslo dverí: 225 u zodpovednej osoby pre verejné obstarávanie: Ing. Ľubomír Domény, Tel. +421 915 746 795.

Ďalšie novinky