Termín je 31. január: predaj alebo nadobudnutie nehnuteľnosti treba ohlásiť

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Termín je 31. január: predaj alebo nadobudnutie nehnuteľnosti treba ohlásiť

Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje  vlastníkov nehnuteľností, ktorí v roku 2018 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, že sú do 31. januára  2019 povinní podať daňové priznanieIde o vlastníkov, ktorí v roku 2018 dedili, kúpili alebo predali nehnuteľnosť. Okrem nich aj tých vlastníkov nehnuteľností,  ktorých stavba bola v minulom roku skolaudovaná, alebo im bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.

Uvedené zmeny je potrebné do konca januára ohlásiť na mestskom úrade, aby sa vyrubila daň za rok 2018 podľa aktuálneho majetkového stavu. Príslušný referát mestského úradu žiada občanov, aby  daňové priznanie odovzdali do uvedeného termínu, teda do konca januára. V zmysle zákona v prípade nesplnenia tejto povinnosti  mestský úrad môže vyrubiť pokutu.

Ohlasovacia povinnosť  je aj v prípade zmeny trvalého bydliska

         Príslušný referát finančného odboru upozorňuje občanov aj na ďalšiu dôležitú povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť má aj občan, u ktorého došlo v predchádzajúcom roku ku zmene trvalého bydliska. Ohlásenie zmeny je potrebné preto, aby  rozhodnutie o výmere dane za nehnuteľnosť a za komunálny odpad na rok 2019 bolo možné občanovi doručiť na aktuálnu adresu.

Ohlásením zmeny trvalého bydliska sa dá predísť mnohým komplikáciám, predovšetkým exekúciám. Ak daňovník totiž túto svoju povinnosť zanedbá, príslušný referát mestského úradu mu doručí rozhodnutie o výmere dane za nehnuteľnosť na starú, čiže už neaktuálnu adresu. V zmysle zákona ak adresát do 14 dní neprevezme na pošte zásielku, tá sa považuje za doručenú. Ak do stanoveného termínu daň za nehnuteľnosť nebude uhradená, úrad zaháji exekučné konanie, ktoré však občana zaťažuje ďalšími zbytočnými výdavkami. Mestský úrad  dodatočné reklamácie nemôže brať do úvahy. Preto žiada zodpovedný prístup občanov, ktorí sa v minulom roku odsťahovali z mesta, aby vo vlastnom záujme túto zmenu zahlásili na príslušných referátoch mestského úradu.

Podrobnejšie informácie podávajú na týchto telefónnych číslach: 590 39 50, 0915 702 725 a 0918 607 319. (pve)