V Dunajskej Strede volíme na jeseň len 21 poslancov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
V Dunajskej Strede volíme na jeseň len 21 poslancov

V tohoročných komunálnych voľbách občania v Dunajskej Strede budú voliť do mestského zastupiteľstva namiesto súčasných 25 iba 21 poslancov. Na území mesta bude aj menej volebných obvodov: budú len 4 namiesto terajších 5 obvodov.  O týchto zmenách rozhodli poslanci na základe kompromisného návrhu v máji 2017 na zasadnutí mestského zastupiteľstva

V štyroch volebných obvodoch sa bude voliť 21 poslancov nasledovným spôsobom:  vo volebnom obvode č.1  5 poslancov, vo volebnom obvode č.2  6 poslancov, vo volebnom obvode č.3  5 poslancov a vo volebnom obvode č.4  budú voliť 5 poslancov.

Zo zákona sa majú utvoriť také volebné okrsky, aby volebný okrsok zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Keďže predošlá situácia na území mesta Dunajská Streda v tomto smere vykazovala určité nezrovnalosti, cieľom spomínaného návrhu bolo rovnomerné rozdelenie počtu voličov do jednotlivých volebných okrskov tak, aby niektoré volebné komisie vo volebných okrskoch neboli nadmerne preťažené. Aj preto poslanci iniciovali zníženie volebných obvodov z 5 na 4, súčasne aj preradenie niektorých ulíc do iného volebného obvodu, alebo v rámci obvodu do iného volebného okrsku. Hlavným dôvodom tejto zmeny bol fakt, že počet voličov narastá najmä v mestskej časti Malé Blahovo a v lokalitách s prevahou rodinných domov, na druhej strane na sídliskách Sever a Východ ich pomer mierne klesá.

Rovnako vybočuje z rámca volebný okrsok Mliečany, kde počet voličov je okolo 118. Pokiaľ však má byť dodržaný princíp, že volebná miestnosť má byť čo najbližšie k voličovi, nebolo možné tento okrsok spájať s iným volebným okrskom, preto táto mestská časť bola preradená do volebného obvodu 2. ako samostatný okrsok.

Osobitný prípad a výnimku pri rovnomernom rozdelení voličov tvorí volebný okrsok č. 6, kde okrem obyvateľov s trvalým pobytom v danej lokalite sú zaradené do zoznamu voličov aj osoby, ktoré majú vo svojich dokladoch uvedenú adresu Mesto Dunajská Streda. V dôsledku toho je počet voličov v tomto okrsku výrazne vyšší, avšak dlhoročná prax ukazuje, že títo voliči sa iba zriedka zúčastňujú volieb.

Podľa posledného sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2011 celkový počet obyvateľov mesta Dunajská Streda bol 22 477, pričom k 10.7. 2018 sa tento počet zvýšil na 22 827,  z toho počet voličov je pribižne 19 200. V zmysle schváleného návrhu v jednotlivých volebných obvodoch počet voličov sa pohybuje v rozmedzí od 4000 až do  4455 voličov.  Pri súčasnom počte 22 827 obyvateľov a počte 21 poslancov mestského zastupiteľstva podľa novej úpravy pripadá na jedného poslanca 1 085 obyvateľov. /pve/