Verejná výzva

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Verejná výzva

Úrad Trnavského samosprávneho kraja vypisuje verejnú súťaž na vypracovanie Koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda Zámer výzvy V spádovej oblasti Dunajská Streda žije približne 150 tisíc občanov maďarskej národnosti, ktorí majú možnosť navštíviť najbližšie divadelné predstavenia v maďarskom jazyku v mestách Komárno a Györ. Zámer založenia divadelnej scény v Dunajskej Strede stavia na vzájomnej inšpirácii a obohacovaní medzi kultúrami. Divadelná scéna má za cieľ obohatiť kultúru maďarskej komunity v Trnavskom kraji a poskytnúť priestor na kultúrnu výmenu v regionálnom, celoštátnom a medzištátnom meradle. Zámer vychádza z myšlienky postupného koncepčného budovania kultúrnej infraštruktúry Trnavského samosprávneho kraja vo všetkých subregiónoch. Požiadavky vyhlasovateľa Výzva je určená pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti divadelnej kultúry. Podmienky účasti: 1) znalosť divadelného prostredia v SR 2) informovanosť o lokálnom kontexte, znalosť miestnych a regionálnych pomerov 3) odborné zázemie (autorstvo / spoluautorstvo / konzultácia odborníkov z oblasti divadla, umenia alebo kultúry) 4) prax v oblasti kultúry (divadelná skúsenosť výhodou) v dĺžke minimálne 5 rokov 5) bezúhonnosť Požiadavky na predloženú koncepciu: Koncepcia v rozsahu maximálne 15 normostrán musí pomenovať základné parametre fungovania regionálnej divadelnej scény minimálne v nasledovných okruhoch: 1) programová skladba a umelecká tvorba 2) sídlo a technické zázemie 3) prevádzka a financovanie Hodnotiace kritériá Odborná komisia zložená zo zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a odbornej verejnosti vyhodnotí prihlásené koncepcie podľa nasledovných kritérií: 1) kvalita a jedinečnosť navrhovanej koncepcie a jej prínos pre región 2) technická a finančná vykonateľnosť 3) dlhodobá udržateľnosť 4) renomé predkladateľa Autor víťaznej koncepcie bude odmenený finančným príspevkom v hodnote 1.000,- EUR. Víťazná koncepcia bude prerokovaná Úradom Trnavského samosprávneho kraja a o jej prípadnej realizácii rozhodne Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Termín podania: do 30.04.2019 (rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja) Adresa podania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja Odbor kultúry a športu Starohájska 10 917 01 Trnava Koncepciu založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda je potrebné zaslať na uvedenú adresu, alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – Koncepcia divadla Dunajská Streda“.