Verejná výzva

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Verejná výzva

Úrad Trnavského samosprávneho kraja vypisuje verejnú súťaž na vypracovanie
Koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru
v meste Dunajská Streda
Zámer výzvy
V spádovej oblasti Dunajská Streda žije približne 150 tisíc občanov maďarskej národnosti, ktorí majú možnosť navštíviť najbližšie divadelné predstavenia v maďarskom jazyku v mestách Komárno a Györ. Zámer založenia divadelnej scény v Dunajskej Strede stavia na vzájomnej inšpirácii a obohacovaní medzi kultúrami. Divadelná scéna má za cieľ obohatiť kultúru maďarskej komunity v Trnavskom kraji a poskytnúť priestor na kultúrnu výmenu v regionálnom, celoštátnom a medzištátnom meradle. Zámer vychádza z myšlienky postupného koncepčného budovania kultúrnej infraštruktúry Trnavského samosprávneho kraja vo všetkých subregiónoch.
Požiadavky vyhlasovateľa
Výzva je určená pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti divadelnej kultúry.
Podmienky účasti:
1) znalosť divadelného prostredia v SR
2) informovanosť o lokálnom kontexte, znalosť miestnych a regionálnych pomerov
3) odborné zázemie (autorstvo / spoluautorstvo / konzultácia odborníkov z oblasti divadla, umenia alebo kultúry)
4) prax v oblasti kultúry (divadelná skúsenosť výhodou) v dĺžke minimálne 5 rokov
5) bezúhonnosť
Požiadavky na predloženú koncepciu:
Koncepcia v rozsahu maximálne 15 normostrán musí pomenovať základné parametre fungovania regionálnej divadelnej scény minimálne v nasledovných okruhoch:
1) programová skladba a umelecká tvorba
2) sídlo a technické zázemie
3) prevádzka a financovanie
Hodnotiace kritériá
Odborná komisia zložená zo zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a odbornej verejnosti vyhodnotí prihlásené koncepcie podľa nasledovných kritérií:
1) kvalita a jedinečnosť navrhovanej koncepcie a jej prínos pre región
2) technická a finančná vykonateľnosť
3) dlhodobá udržateľnosť
4) renomé predkladateľa
Autor víťaznej koncepcie bude odmenený finančným príspevkom v hodnote 1.000,- EUR.
Víťazná koncepcia bude prerokovaná Úradom Trnavského samosprávneho kraja a o jej prípadnej realizácii rozhodne Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja.
Termín podania: do 30.04.2019 (rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja)
Adresa podania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor kultúry a športu
Starohájska 10
917 01 Trnava

Koncepciu založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda je potrebné zaslať na uvedenú adresu, alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – Koncepcia divadla Dunajská Streda“.