Viac zdrojov na rozvoj po zmene rozpočtu mesta na rok 2018

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Tohoročný rozpočet mesta Dunajská Streda bude mať navýšené disponibilné zdroje, než ako bolo pôvodne schválené dňa 28.11.2017 uznesením Mestského zastupiteľstva. Oproti pôvodnému odhadu mestský rozpočet na rok 2018 môže počítať s vyššími príjmami zo štátneho rozpočtu z podielových daní, navýšenie činí takmer 405 000 eúr K tejto pozitívnej zmene dochádza na strane mestských príjmov predovšetkým preto, lebo ministerstvo financií korigovalo svoje pôvodné prognózy, a po upresnení príjmov z podielových daní do mestskej pokladnice nabehne podstatne vyšší balík peňazí, celkovo až o štyristotisíc eúr. Okrem toho do príjmovej časti rozpočtu sa zaradia aj príjmy z predaja pozemkov pre Bokada s.r.o. pri Hotely Bonbón. Ďalej z dôvodu neskolaudovania prepojovacej cestnej komunikácie Galantská – Hlavná do konca roka 2017 sa do príjmovej časti rozpočtu zaradí aj príspevok firmy Cargo na vybudovanie tejto komunikácie, ktorý v zmysle zmluvy uhradí mestu až po kolaudácii cesty. V zmysle novoprijatej VZN zo dňa 20.1.2018 sa upresnili aj dotácie na originálne kompetencie škôl, školských zariadení a CVČ, ďalej aj ich výdavky z vlastných príjmov. Navyšuje sa dotácia za prenesené kompetencie pre ZŠ Jilemnického v zmysle schválenej mimoriadnej dotácie. Aj nevyčerpaná časť investičného úveru z roku 2017.sa objaví na strane príjmov mestského rozpočtu na rok 2018. Na poslednom minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva prevažná väčšina poslancov zahlasovala za prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2018, ktorá zahrňa vyššie vymenované položky. Vďaka dodatočným zdrojom rozpočtu mesto môže naplánovať ďalsie investičné aktivity. Po zmene rozpočtu sa navyšuje dotácia pre spoločnosť Municipal Real Estate s.r.o. na základe dohody o financovaní údržbárskych prác. Ďalej boli zaradené kapitálové výdavky na vybudovanie ochranného zábradlia okolo športovísk pri MOL Aréne, aj na kompletnú rekonštrukciu centrálneho detského ihriska v areále voľného času. Do rozpočtu bola zaradená aj dotácia na bežné výdavky pre GASTRO DS s.r.o., ktorá bola schválená v roku 2017, ale do konca roka nebola prevedená na účet tejto mestskej spoločnosti. Mestská polícia po presunoch v podprograme svojho rozpočtu zaradí kapitálové výdavky na nákup počítačovej zostavy. V upravenom rozpočte sa navyšujú aj kapitálové výdavky na obnovu miestnych cestných komunikáciií, chodníkov a na výstavbu parkovísk v rôznych mestských častiach. Do registra sa zaradia akcie plánované na rok 2018 ktoré neboli realizované do konca roka 2017, nakoľko proces verejného obstarávania sa predlžil. Navyšujú sa výdavky na opravu detských ihrísk. V Ružovom háji sa realizuje v tomto roku rozsiahlejšia rekonštrukcia parkovacíh miest, menšia obnova je naplánovaná na Radničnom námestí, na Kukučínovej ulici, na Námestí Priateľstva a na Mlynskej ulici. Chodníky budú obnovené v uliciach Čigérska, Agátová a Lesná, okrem toho pokračuje aj rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici. Značná časť vymenovaných rekonštrukčných prác bude financovaná z nevyčerpaných zdrojov investičného úveru. /pve/