Voľba poštou zo zahraničia: žiadosti treba zaslať do 10. januára

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
 Voľba poštou zo zahraničia: žiadosti treba zaslať do 10. januára

Ako sme už o tom informovali, hlasovať v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára môžu aj občania SR, ktorí žijú v zahraničí. Stačí požiadať príslušný obecný úrad prostredníctvom listu alebo elektronicky, aby im zaslal obálku s hlasovacími lístkami. Termín podania žiadosti už čoskoro vyprší, nakoľko podľa zákona žiadosti je potrebné zaslať najneskôr 10. januára 2020.

Ako požiadať o hlasovanie poštou?

Slovenskí občania, zdržujúce sa v zahraničí môžu hlasovať poštou, ak o to predbežne písomne požiadajú. Žiadať sa dá listom alebo elektronicky. Voliči nájdu žiadosť na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.  

Volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý nebude v krajine v čase volieb, musí poslať žiadosť o voľbu poštou obci, kde má trvalý pobyt. Buď pošle žiadosť v listinnej podobe na adresu svojho obecného úradu, alebo elektronicky na emailovú adresu obce.

Kto sa môže obrátiť na Mestský úrad v Dunajskej Strede?

Mestský úrad v Dunajskej Strede môže požiadať o umožnenie hlasovania poštou občan, ktorý má trvalý pobyt v meste, ale v čase volieb sa bude zdržiavať mimo SR. Musí to urobiť najneskôr do 10. januára. Žiadosti doručené po tomto termíne už nebudú vybavené.

Môžu to urobiť dvoma spôsobmi:

  • listom, ktorý treba adresovať na nasledujúcu adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda
  • elektronicky na mailové adresy: agnesa [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu, andrea [dot] venova [at] dunstreda [dot] eu. Žiadosť voliča musí obsahovať údaje o voličovi, jeho krstné a rodinné meno, a poštovú  adresu pobytu v zahraničí.

Mestský úrad zašle do 25. januára 2020 obálku s hlasovacímí lístkami, návratnú obálku a pokyny o spôsobe hlasovania. Do výsledku volieb budú započítané iba tie hlasy zo zahraničia, ktoré budú doručené na adresu MSÚ do 28. februára. 

Volič bez trvalého pobytu na Slovensku musí žiadosť v listinnej podobe doručiť do 10. januára na adresu odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR. Elektronickú žiadosť treba posielať na emailovú adresu volby [at] minv [dot] sk. Žiadosť voliča bez trvalého pobytu v SR musí obsahovať údaje o voličovi. Treba k nej priložiť aj čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území SR. A tiež fotokópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.

Ak bude žiadosť v poriadku, voličovi príde najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine úradne opečiatkovaná obálka, hlasovacie lístky, návratná obálka označená heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ s predpísanými adresami a poučenie o spôsobe hlasovania. Obálku musí volič odoslať poštou tak, aby bola na ministerstve alebo v obci najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, čiže 28. februára 2020.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 hod. do 22:00 hod.  Volieb sa zúčastní 25 politických strán a hnutí, teda je ich o 2 viac, ako pred štyrmi rokmi. Kandidačné listiny boli odovzdané do 1. decembra, tie sú k nahliadnutiu na webstránke ministertva vnútra: http://www.minv.sk/?nr20_kandidati.

/pve/