VOĽBY 2022

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 

 

 
 
 
Oznámenie o utvorení špeciálnej volebnej komisie

Mesto Dunajská Streda oznamuje, že vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 ( ďalej len „spojené voľby“), sa na základe usmernenia Odboru VVS, Okresného úradu uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania.

Z uvedeného usmernenia vyplýva, že do špeciálnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu do mestského zastupiteľstva mesta. Politické subjekty náhradníka nedelegujú.

Oznámenie o delegovaní člena do  špeciálnej volebnej komisie je možné doručiť najneskôr 09. októbra 2022  do 24.00 hod. spôsobom:

  • v elektronickej forme na adresu:  volby [at] dunstreda [dot] eu
  • v listinnej forme na adresu: Mesto Dunajská Streda

          Hlavná 50/16

          929 01 Dunajská Streda

 

Telefonický kontakt na zodpovednú osobu mesta: +421 918 607 300.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie dňa 22.09.2022 od 16,00 hod. do 24,00 hod. volajte  tel. číslo:  +421 0918 607 313.

Preberanie kandidátnych listín ( do 30.08.2022 do 24: 00 hod.)

Kontakt na zapisovateľku MVK :

Eva Nagyová

Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

prízemie č. dverí  112

tel. č. : +421 918 607 300

email:volby [at] dunstreda [dot] eu

 
 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).
 

Mesto Dunajská Streda v súlade s § 169 ods. a zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie, ktorá je nasledovná: volby [at] dunstreda [dot] eu

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť:
  • v elektronickej forme na adresu:

eva [dot] nagyova [at] dunstreda [dot] eu (volby [at] dunstreda [dot] eu)

alebo

  • v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu:

Mesto Dunajská Streda

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda

najneskôr do 22. septembra 2022 do 24.00 hod.

Na oznámenia doručené po tomto termíne sa neprihliada.

 

 

 

Cookies