Všeobecne záväzné nariadenia 2007

Rok
2007
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
1/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2007 z 23.februára 2007 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb a výškhrad za poskytované služby v Domove dôchodcov a Domove - penzióne pre dôchodcov

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 82.92 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
2/2007

Vyhlásené znenie

VZN mest Dunajská Streda č. 2/2007 z 23. februára o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 46.18 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2007 z 23. februára 2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 64.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
4/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2007 z 23. februára 2007 o podmienkach prenajímania nájomných bytov vo vlastníctve mesta obstaraných poskytnutím štátnej dotácie po 1.1.2007

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 94.66 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2007 z 26. apríla 2007 o poskytovaní jednorázového finančného prísopevku pri narodení prvého dieťaťa

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 48.81 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2007 z 26. apríla 2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 62.63 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2007 z 26.apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2005 z 11.mája 2005 o určovaní nájomného za nájom nebytových priestorov a nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 32.83 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
8/2007

Vyhlásené znenie

VZN meta Dunajská Streda č. 8/2007 z 26.apríla 2007 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových mietach na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 5.02 MB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
9/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2007 z 26. apríla 2007 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým ososbám - podnikateľom z rozpočtu mesta

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 41.63 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
10/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2007 z 26. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2005 z 4. októbra 2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 101.55 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
11/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 11/2007 o určení názvov novovytvorených ulíc

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 344.16 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2007 zo dňa 8.októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 732.05 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
14/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 14/2007 z 11. decembra 2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 62.48 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
15/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 9/2004 z 8. decembra 2004

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 35.02 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
16/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2007 z 11. decembra 2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 47.43 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
17/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 17/2007 z 11.decembra 2007 o podmienkach určovania vyberania dane za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 42.14 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
18/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2007 z 11.decembra 2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 44.32 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
19/2007

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 19/2007 z 11. decembra 2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 55.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés