Všeobecne záväzné nariadenia 2008

Rok
2008
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
1/2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2008 zo dňa 21. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 20/2007 z 11. decembra 2007 o podmienkach státia na vyhradených parkovacích miestach

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 57.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
2/2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2008 zo dňa 21. februára 2008 o určovaní nájomného za nájom nebytových priestrov a nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 135.16 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2008 zo dňa 21. februára 2008 o zásadách pre stanovenie nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 103.15 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
4/2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2008 zo dňa 29. apríla 2008 o vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane a mimo volebnej kampane

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 50.67 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2008

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2007 z 26. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2005 z 4. októbra 2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 101.55 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6/2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2008 zo dňa 1. júla 2008 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 75.52 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 122.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
10/2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2008 zo dňa 16. decembra 2008 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 113.29 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
11/2008

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2008 zo dňa 21. februára 2008 o určovaní nájomného za nájom nebytových priestrov a nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 135.16 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2008 zo dňa 21. februára 2008 o zásadách pre stanovenie nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 103.15 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2008

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN meta Dunajská Streda č. 8/2007 z 26.apríla 2007 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových mietach na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 5.02 MB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 14/2007 z 11. decembra 2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 62.48 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 9/2004 z 8. decembra 2004

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 35.02 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2007 z 11. decembra 2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 47.43 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 17/2007 z 11.decembra 2007 o podmienkach určovania vyberania dane za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 42.14 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2007 z 11.decembra 2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 44.32 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 19/2007 z 11. decembra 2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 55.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2008 zo dňa 16. decembra 2008 o určení názvov novovytvorených ulíc

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 348.85 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
14/2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 14/2008 zo dňa 16. decembra 2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieaťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 82.78 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
15 /2008

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 122.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
.../2008

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. .../2008 o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb a výške úhrad za poskytované služby v Domove dôchodcov a domove-penzióne pre dôchodcov

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 106.1 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés