Všeobecne záväzné nariadenia 2009

Rok
2009
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
1/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 1/2009 o určení názvov novovytvorených ulíc.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 107.51 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
2/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 2/2009 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby Mestom Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 113.65 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 3/2009 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v zariadení Centrum sociálnej starostlivosti v zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 100.38 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
4/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 4/2009 O rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby, v Zariadení pre seniorov, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 4.73 MB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2009 zo dňa 12. mája 2009 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom z rozpočtu mesta

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 116.39 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 7/2009 o určení názvu novovytvorenej ulice

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 76.02 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
8/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda číslo 8/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 64.73 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
9/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 9/2009 o stanovení zásad a pravidiel hospodárenia a nakladania s bytovým fondom mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 51.52 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
11/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 11/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 94.69 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 109.37 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2009

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 122.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
15/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo dňa 24. Novembra 2009 o dani za ubytovanie na území Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 177.08 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
16/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 16/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o udeľovaní verejných ocenení Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 142.29 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
17/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 17/2009 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na rok 2010 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 78.43 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
18/2009

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 122.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
19/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 19/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o podmienkach držania psa na území Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 123.17 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
20/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 20/2009 zo dňa 15. Decembra 2009 o dani za psa na území Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 120.51 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
21/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 21/2009 zo dňa 15. Decembra 2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 220.29 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
22/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 22/2009 zo dňa 15. decembra 2009 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č.4/2001 zo dňa 4.9.2001 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 108.18 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
23/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 23/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 130.37 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
24/2009

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda číslo 24/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 115.01 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés