Všeobecne záväzné nariadenia 2010

Rok
2010
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
2/2010

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v zariadení Centrum sociálnej starostlivosti v zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 113.68 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
4/2010

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2010 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 119.67 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2010

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2010 o podmienkach umiestňovania a povoľovania reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 200.12 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6 /2010

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6 /2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 135.96 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2010

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 122.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
8/2010

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2002 zo dňa 23.7.2002 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta v znení neskorších dodatkov

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 91.48 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
9/2010

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 141.21 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
11/2010

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 11/2010 zo dňa 28. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č.10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007 a všeobecne záväzného nariadenia mesta č.5/2008 zo dňa 1.7.2008

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 287.75 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2010

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2010 zo dňa 14. decembra 2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 160.73 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés