Všeobecne záväzné nariadenia 2012

Rok
2012
Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
1/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2012

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 83.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 52 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
5/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári v Dunajskej Strede

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 59.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2012 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby Mestom Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 70.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2012 zo dňa 15. mája 2012, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 110.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
8/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 8 /2012 zo dňa 15. mája 2012 o Mestskej polícii v Dunajskej Strede

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 90.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
10/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2012 zo dňa 15. mája 2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 57.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
11/2012

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 122.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2012

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 16/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o udeľovaní verejných ocenení Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 142.29 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Zmena

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 16/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o udeľovaní verejných ocenení Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 142.29 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
15/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 56 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
17/2012

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 7/2011 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 93.85 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
21/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 21/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 139 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
22/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 22/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 72 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
23/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 103.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
25/2012

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2007 z 26. apríla 2007 o poskytovaní jednorázového finančného prísopevku pri narodení prvého dieťaťa

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 48.81 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
26/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 26/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 73.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
27/2012

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2008 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 122.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
28/2012

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 28/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

Typ dokumentu: doc
Veľkosť: 81.5 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés